Schriftelijke vragen aangaande veiligheid stadsbus op gas

vuurVragen aan het college over aansprakelijkheid van de gemeente Delft en veiligheid ingevolge artikel 39 van het reglement van Orde van de Gemeenteraad.

Geacht college,
Recent was de veiligheid van de inwoners van Delft en verkeersdeelnemers in Delft in het geding. De aansprakelijkheid van de gemeente is hierbij ook een punt van zorg.

We hebben kunnen zien dat bussen die op gas rijden, niet die veiligheid bieden wanneer er een incident plaats vind als zou moeten. De vlam die bij brand uit de bus komt zou omhoog moeten slaan en niet zijwaarts. Daar dit enorm gevaar op kan leveren voor onze bewoners en woonomgeving achten wij het nodig dat de B&W zich danig op de hoogte stellen van de veiligheid.
Stel dat een dergelijk incident in de nauwe binnenstad had plaats gevonden? Wij zien graag dat er een officieel rapport van TNO, misschien in samenwerking met de TUDelft, aangaande deze veiligheid wordt overlegd en voor iedereen in te zien.

  1. Is de gemeente geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door busmaatschappijen? Zo ja, heeft de gemeente hiervoor een verzekering die de aansprakelijkheid financieel “dekt”? Zo nee, binnen welke begrotingspost valt de aansprakelijkheid?
  2. Is de gemeente bereidt om TNO of/en TUD om een veiligheidsrapport te vragen aangaande de veiligheid van deze bussen op gas?
  3. Voldoet de veiligheid van de bussen op gas aan de Arbo-regels; er wordt met mensen gewerkt tenslotte. Zo ja, wat zegt de Arbo regeling ,vernieuwd sinds 1 april 2012, hierover? Zo nee, waarom wordt deze overtreding van de regels blijkbaar een paar jaar gedoogd?
  4. Heeft de gemeente de blijkbaar onevenwichtige constructie van deze bussen op gas tijdens de opbouw gecontroleerd dan wel laten controleren? Zo ja, hoe kon het dan gebeuren dat deze bus dan een vlam uitstoot zijwaarts maakte en niet richting dak zoals zou moeten en dit een enorm gevaar voor woonomgeving en mensen op kan leveren. Zo nee, waarom niet?
  5. Zou de gemeente aansprakelijk zijn geweest voor letsel/schade bij het vlamvatten van mensen en materiële zaken van genoemde bussen op gas. Zo ja, op grond van welke overwegingen. Zo nee, op grond van welke overwegingen?
  6. Is er op de site van de gemeente gemakkelijk te vinden en duidelijk aangegeven hoe men eventuele schadeclaims bij de gemeente moet indienen? Zo ja, staat daar ook aangegeven via welke stappen en termijnen een claim wordt afgehandeld? Zo nee, is de gemeente van plan op korte termijn zo’n plaats aan te brengen op haar site?
  7. Is het ook telefonisch mogelijk informatie over schadeclaims en schade afwikkeling te krijgen? Zo ja, via het algemene nummer of een ander? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn
Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft