Bespreking Berenschot-rapport leidt tot toenadering in Gondelaffaire

‘In de discussie die vanavond is gevoerd, is na jaren van verwijdering een eerste stap gezet in de richting van toenadering’.

Dat concludeerde waarnemend voorzitter van de raad, Paul de Widt, na afloop van een bewogen bespreking op 29 november van het feitenonderzoek dat bureau Berenschot in opdracht van Commissaris van de Koningin Jan Franssen – op verzoek van burgemeester Verkerk – had laten uitvoeren naar diens rol in de Gondelaffaire.

Het debat had meer het karakter van een gesprek waarin betrokkenen gaandeweg meer open gingen staan voor elkaars positie. Alle fracties reageerden aan het einde van deze dialoog positief op de uitnodiging van burgemeester Bas Verkerk om met hem in gesprek te gaan over de bestuurscultuur en omgangsvormen in de Delftse politiek, en te streven naar een afronding van de Gondelaffaire.

Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft) kraakte nog een aantal kritische noten over de uitkomsten en de opzet van het rapport, en kreeg daarbij steun van Jan Peter de Wit (Leefbaar Delft). Stoelinga zei zich door het rapport ook gesteund te voelen in zijn streven naar schadeloosstelling.

Burgemeester Verkerk uitte zijn verontschuldigingen in de raad voor het feit dat de besluitvorming eertijds zorgvuldiger en onafhankelijker had gekund. In een persoonlijk betoog maakt hij vervolgens helder dat het voor de stad, voor de politiek en voor de betrokken personen, gewenst is om tot een afronding van de Gondelaffaire te komen. Hij sprak ook over de zware wissel die dit dossier heeft getrokken op het familieleven van Stoelinga en dat van zijn eigen gezin. Hij stelde dat alle 37 raadsleden hem even lief zijn en dat wat hen allen bindt (‘het goede voor Delft’) groter is dan wat hen scheidt. De verschillen van inzicht komen dichter bij elkaar als het pad van verruwing, juridisering en wantrouwen wordt verlaten, aldus de burgemeester.

Aad Meuleman (Stadsbelangen) spiegelde in een afgewogen bijdrage alle betrokkenen over hun eigen rol in deze kwestie. De meeste fracties wezen tijdens het debat verder op de lessen die in 2011 al waren getrokken naar aanleiding van het verzoek van Stoelinga om een raadsenquête over de Gondelaffaire te houden. Deze fracties waren positief over het Berenschot-rapport, en onderschreven de conclusie van de commissaris dat de persoonlijke integriteit van de burgemeester niet ter discussie staat.

Naar aanleiding van het Berenschot-onderzoek oordeelde de externe begeleidingscommissie samen met de Commissaris van de Koningin dat de politieke cultuur in Delft moet verbeteren. De burgemeester kondigde een plan van aanpak aan dat hij wil opstellen na gesprekken met alle fractievoorzitters en met Martin Stoelinga. De gang naar de rechter, zoals in deze affaire zo vaak gebeurde, is volgens Verkerk niet de weg naar een oplossing. Die ligt volgens hem in persoonlijke gesprekken, waarin wordt gekeken hoe het anders kan in Delft, zonder verruwing en wantrouwen, maar zoekend naar begrip en onderling vertrouwen. De gesprekken hierover zullen wat hem betreft op korte termijn worden gestart.

Rode loper
Verder besprak de raad de motie van Stadsbelangen om touringcars uit de binnenstad te weren. Bij de hoofdelijke stemming stemden tien raadsleden voor (SP, GroenLinks, Leefbaar Delft en Stadsbelangen) en 27 raadsleden tegen. Een motie van de VVD die het college oproept een plan uit te werken om de Nieuwe Langendijk als rode loper naar de binnenstad in te richten, werd door de raad unaniem aanvaard. Het college moet het verbeterplan in mei 2013 voorleggen aan de gemeenteraad.

Nota bedrijven en bestemmingsplannen
GroenLinks kreeg een toezegging dat de raad tijdig wordt geïnformeerd over afwijkingen in een bestemmingsplan waar de raad een besluit over moet nemen. Een raadsmeerderheid stemde vervolgens in met het intrekken van de nota Bedrijven en bestemmingsplannen 2003. Stadsbelangen, Leefbaar Delft en VVD stemden tegen.

Aan het begin van de vergadering werden twee nieuwe raadsleden in de STIP-fractie benoemd: Ruben Schippers en Anne Viruly. Klaas Herrema werd als tijdelijk raadslid benoemd ter vervanging van Ron Witsenboer in de fractie van GroenLinks. STIP kreeg er door de jaarlijkse wisseling in de studentenpartij drie nieuwe commissieleden bij: Annemieke Pannekoek, Bert Vogel en Gennadij Kreukniet.

Bij hamerslag stemde een raadsmeerderheid in met de jaarrekening 2011 van de Stichting voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft en een wijziging in de verordening Starterslening.