Antwoord schriftelijke vragen

Gemeente Delft
Samenleving
Advies
bezoekadres.
Stationsplein 1
2611 BV Delft
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87
t.n.v. gemeente Delft
Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft
Behandeld door
Svanderstappen
Telefoon 06-52738709
svanderstappen@delft.nl
Internet www.delft.nl
Telefoon 14015
Onafhankelijk Delft
T.a.v. de heer M. Stoelinga
1 1 HT. 2019
Datum Onderwerp
08-10-2019 informeel godsdienstonderwijs
Ons kenmerk
4062296
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage Geachte heer Stoelinga,
Naar aanleiding signalen in de landelijke pers stelde u ons 13 september
een aantal vragen over het bestaan van godsdienstonderwijs in Delft. Uw
brief is geregistreerd onder nr. 1937699.
Hieronder beantwoorden wij uw vragen, waarbij wij eerst uw vraag citeren,
waarop ons antwoord volgt:
1. Is het bij de gemeente bekend dat deze zondag schooltjes buiten
deze zondagschool Olofsbuurt meerdere op zondag onderwijs
aanbieden. Om hoeveel schooltjes gaat het dan??
Het is bekend dat er in Delft (islamitisch) godsdienstonderwijs wordt
gegeven, onder meer door de Turkse en de Marokkaanse moskee.
Ook het Koranschooltje in de Olofsbuurt, dat niet vanuit de Turkse of
Marokkaanse moskee opereert, is bekend bij de gemeente.
Het is niet bekend op hoeveel plekken deze lessen worden
aangeboden.
2. Zou het college kunnen informeren wat voor soort lessen er
worden gegeven, de ouders geven vaak geen antwoord op
vragen van de buurtbewoners.
Het college kan hier wel naar informeren, maar er is geen formele
grond waarop beantwoorden van onze vragen verplicht is. Voor het
informele onderwijs waar het hier om gaat is weinig specifieke
regelgeving. Ingrijpen kan alleen als artikel 137 C uit het wetboek van
strafrecht wordt overtreden.
3. De kinderen komen niet uit deze wijk zij worden gebracht en
gehaald, Na het Landelijk nieuws is er best onrust ontstaan, gaat
de gemeente deze onrust wegnemen. Zou het college het les
materiaal in mogen zien, daar de docent niet in korte broek naar
binnen gaat. Deze vragen dienen wij in omdat in verhouding veel
salafisten naar Delft zijn teruggekeerd. En Delft niet ver van Den
Haag gelegen is.
De gemeente heeft geen signalen van onrust uit de buurt ontvangen.
Mochten deze signalen, vanuit de buurt of de stad, bij u wel bekend

Datum
08-10-2019
Ons kenmerk
4062296
4.
zijn, dan horen wij dat graag. De wethouder staat ervoor open om
hierover met u in gesprek te gaan. Uw vraag over het lesmateriaal
beantwoorden wij bij uw vraag 4.
Wij dringen er op aan deze lessen te onderzoeken het
lesmaterieel in beslag te nemen, in gesprek gaan met besturen
de eventuele haat predikers te vervolgen.
De gemeente heeft geen bevoegdheid lesmateriaal in beslag te
nemen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat momenteel een
verkenning uitvoeren naar de kwaliteit van dit informele onderwijs, en
onderzoekt ook of hier mogelijkheden zijn voor toezicht en
kwa I iteitsverbete ring.
Als gemeente werken wij nauw samen met de Nationale Coördinator
Terrorisme en Veiligheid (NCTV} en het ministerie van J&V om
verontrustende signalen integraal te bespreken en aan te pakken.
Waar gedrag de wet overschrijdt kunnen en willen we, samen met
onze partners, ingrijpen. Binnen de huidige wettelijke kaders zien wij
geen andere rol voor de gemeente.
Tot slot, mocht u concrete signalen hebben over zaken die niet in orde zijn,
dan staan wij hiervoor open.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
, burgemeester
ir. S.M. Brandligt l.b.
, secretaris
___.,p
—M-. ______ =>
dr. M. Berger, l .s