De strijd tegen prostaatkanker

Screenshot_20190322-144146_Facebook

Martin Stoelinga
Fractievoorzitter Onafhankelijk Delft
Van de Spiegelstraat 36-38
2613 GA Delft

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. de minister, excellentie H. de Jonge
Parnassusplein 5
2511 VX ‘s-Gravenhage

betreft: DCo-188443

Delft , 28 november 2019

Excellentie, geachte minister,

In navolging op mijn eerder schrijven aangaande de wens te komen tot een periodiek bevolkingsonderzoek aangaande ‘prostaatkanker’ doe ik u nogmaals een verzoekschrift toekomen om dit te realiseren.

In mijn eerder schrijven d.d. 6 maart j.l heb ik u al uitvoerig uiteengezet wat mijn beweegreden zijn om mij hier hard voor te maken.

Uiteraard heb ik kennis genomen van uw standpunt zoals verwoord in uw schrijven van 4 mei j.l.
De ratio in uw brief, te verwijzen naar een ‘niet bewezen effectiviteit van een screening’ en aanvullend gekoppeld aan het standpunt van de Gezondheidsraad is een absoluut zorgelijk standpunt voor de volksgezondheid van de doelgroep mannen (>50 jaar).

Ik kan uw pas op de plaats in deze dan ook maar moeilijk accepteren. Een preventieve aanpak bijvoorbeeld middels een tweejaarlijkse PSA-bepaling bij een huisarts kent een zeer geringe belasting op middelen maar levert heel veel op. Elke man die in een vroeg stadium geholpen kan worden bij een vaststelling van prostaatkanker levert een enorme persoonlijke gezondheidswinst op en een zeer grote besparing van kosten in een latere fase.

Excellentie, ikzelf ben ongeneeslijk ziek. Dit door een gemetastaseerde prostaatkanker. Mijn dagen raken letterlijk op. Ikzelf zal geen baat meer ondervinden van een screening, maar elke man waarbij prostaatkanker wordt vastgesteld in zo’n periodieke screening is pure winst voor de man en voor de maatschappij.
Ik verzoek u derhalve met klem het onderwerp van een periodieke bepaling opnieuw te willen beoordelen en in te voeren in het desbetreffende programma preventieve volksgezondheid net als naar borstkanker en darmkanker.

Ik heb inmiddels in Delft – al eerder – dit onderwerp in de gemeenteraad en met burgemeester Van Bijsterveldt besproken. Een motie over dit onderwerp is in dit licht ingediend maar de reikwijdte gaat een lokale samenleving ver daarbuiten. Het raakt iedere man in dit land.. en zijn familie.
In diverse media is het onderwerp door mij over het voetlicht gebracht. Een petitie heb ik opgesteld op internet.

In afwachting van een positieve beschikking verblijf ik,

Hoogachtend,

Martin Stoelinga,