Corona: voorlopige impact Delft

Voorlopige financiële impact Corona, Delft:

Delftse impact coronacrisis: circa 13 miljoen euro
De coronacrisis kost de gemeente Delft dit jaar ongeveer 12,8 miljoen euro. Dat blijkt uit een tussenrapportage die het stadsbestuur heeft laten maken. Het leeuwendeel daarvan is toe te schrijven aan lagere belastingen- en legesopbrengsten. Die dalen met zo’n € 7,2 miljoen, vooral doordat de inkomsten uit parkeren en toeristenbelasting dit jaar fors lager zullen uitpakken.

Uit de analyse valt verder op te maken dat eerste crisismaatregelen Delft per saldo 1,1 miljoen euro kosten. Het college stelt de gemeenteraad voor dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve Maatregelen Coronacrisis van € 2,5 miljoen. Die reserve werd in mei met instemming van de raad gevormd.

In de berekeningen zit verder een effect van € 400.000 vanuit het raadsbesluit vorige maand om ondernemers voor 2020 geen aanslag voor reclame- en precariobelasting voor terrassen op te leggen. Vanuit lopende gesprekken met allerlei instellingen in de stad constateert het college dat bij verschillende organisaties zich serieuze knelpunten voordoen. Voor mogelijk noodzakelijke steun aan instellingen is een bedrag van bruto € 3,8 miljoen in kaart gebracht. Dat heeft onder meer betrekking op Werkse!, eventuele (gedeeltelijke) kwijtschelding van huren en erfpachten voor gemeentelijke gebouwen en steun-uitgaven voor maatschappelijke en culturele instellingen. Om besluitvorming daarover geobjectiveerd en evenwichtig te laten plaatsvinden heeft het college een toetsingskader laten ontwerpen, onder de noemer “Handelingsperspectief corona”.

De financiële gevolgen hakken er stevig in, zegt wethouder Stephan Brandligt (Financiën): “Evenals in andere gemeenten is dus ook in Delft financiële compensatie vanuit het Rijk voor de coronacrisis hard nodig.” Recentelijk hebben het kabinet en de VNG landelijke afspraken gemaakt voor een eerste tranche van compensatie tot 1 juni, maar gemeenten hebben nog geen uitsluitsel hoe zich dat lokaal vertaalt in concrete euro’s. Nadere informatie daarover wordt voor het eind van deze maand overigens nog wel verwacht.

Het gemeentebestuur kondigt in de rapportage ook direct een tweede, geactualiseerde, vertaling voor het lopende jaar aan die de gemeenteraad bij de Najaarsrapportage ontvangt. Verder is nog een derde en afsluitende update voor 2020 voorzien, ten behoeve van een raadsbehandeling in december.

Risicoprofiel
Wethouder Brandligt benadrukt dat voor de verdere toekomst op dit moment nog veel nog onzeker is. “Omdat de effecten van de crisis voor volgend jaar in hoge mate afhankelijk zullen zijn van de intensiteit van een economische crisis, zullen we voor de komende Programmabegroting 2021-2024 eerst een stevig risicoprofiel opstellen. Wanneer later dit jaar een scherper beeld is te trekken, maken we ook een concretere vertaling naar de programma’s in de begroting voor 2021.”