Antwoord schriftelijke vragen

kenmerk
4576035
Bijlage Geachte mevrouw Gaal,
Hartelijk dan voor uw vragen. In reactie hierop kunnen we u het volgende
melden.
Naar aanleiding van een stuk in de Delftse Post aangaande onder druk
staan van te bouwen huizen in het sociale segment, de volgende
vragen:
In het stuk valt te lezen dat een anonieme bron vermeldt dat de grens
om 12.000 nieuwe woningen te bouwen in het sociale segment tot
2030, niet gehaald wordt. Volgens het bericht komt het erop neer dat
de helft van de oorspronkelijke afspraak, maar gehaald zal worden.
Daarom hebben wij de volgend vragen aan het college:
1. klopt dit?
We willen allereerst benadrukken dat de cijfers in het artikel van de Delftse
Post niet volledig juist zijn. Er worden cijfers aangehaald uit het convenant
“gaten dichten” en andere aantallen genoemd die geen onderdeel zijn van
de opgaven die in de opdracht zijn vastgesteld. Het is een complex dossier
met veel getallen. Het is dan heel belangrijk dat we praten over de juiste
getallen uit de juiste stukken. Helaas was dat in het aangehaalde artikel niet
altijd het geval. Wanneer het regionale rapport op basis van de 2e
biedingen uitkomt, zal daar helder uit blijken wat de opgave is en wat er nu
geboden is.
We kunnen wel dit zeggen: Het klopt dat de som van alle gemeentelijke
biedingen nog niet optelt tot de gestelde opgave. We blijven in gesprek om
uit te zoeken wat het verschil precies is, waar het verschil vandaan komt en
wat we er aan kunnen doen.
2. Wat betekent dit voor Delft?
Delft heeft een bod gedaan waarbij is uitgegaan van de
nieuwbouwplannenplannen die Delft al had. Dus op onze ontwikkelplannen
heeft het weinig impact. Als de plannen zoals ze er nu liggen worden
gerealiseerd betekent dit dat de verhouding tussen Delft en de regio op het
gebied van sociale woningvoorraad weinig verandert. Dat zal voor
woningzoekenden naar een sociale woning betekenen dat de slaagkans zal dalen en de wachttijd verder zal oplopen. Ook heeft het effect op de
hoeveelheid woningen die in de regio beschikbaar is voor de huisvesting
van bijzondere doelgroepen.
3. Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
De raad zal worden geïnformeerd als er bestuurlijk meer duidelijkheid is
over de inhoud van het regio-akkoord. Op dit moment wordt er nog hard
gewerkt aan de inhoud van het regio-akkoord.
4. Wat gaat de gemeente eraan doen om ervoor dat het aantal van
12.000 nieuwe woningen in het sociale segment toch wordt gehaald?
Er wordt nu in de regio, met alle partijen (gemeenten, provincie, corporaties
en huurders) gesproken over wat er nu moet gebeuren om toch dichter bij
de gestelde opgave te komen.
5. Onderzoeksbureau RIGO heeft het over nieuwe biedingen, waaraan
moeten wij denken?
Nieuwe biedingen zijn hier de 2e biedingen. Het proces was vanaf de start
zo opgezet dat er 2 ronden met biedingen zouden zijn.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,