Motie herdenking Corona

Onafhankelijk Delft komt met een motie om Coronaverdriet een plek te kunnen geven.

Motie: herdenking overledenen corona
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 30 september 2021,
Constaterende dat:
 Velen in Delft zijn getroffen door het Coronavirus en de uitwassen ervan;
 Corona enorme impact heeft op ons allen;
 Corona, mensen niet alleen ziek heeft gemaakt, maar ook heeft geresulteerd in
banen- en bedrijfsverlies en de gevolgen hiervan;
 Corona ook schoolgaanden en studerenden heeft getroffen.
Overwegende dat:
 Het verdriet groot is omdat, mensen geen afscheid van hun dierbaren konden nemen
op de manier die zij graag hadden gewild;
 Het menselijk is getroffenen steun te bieden in het verwerken van hun verdriet;
 Een waardige herdenking invulling kan geven aan het eren van overledenen en
gedenken van een moeilijke periode in onze stad.
Verzoekt het College:
Een waardige herdenking met betrokkenheid van inwoners en partijen uit de stad te
organiseren;
– Te onderzoeken of in aanvulling op de herdenking een bescheiden herdenkingsplek
of monument gerealiseerd kan worden in de stad, waar mensen hun, door corona
overleden dierbaren kunnen herdenken.
En gaat over tot de orde van de dag.