Algemene beschouwingen begroting Delft 2022-2026 van Onafhankelijk Delft
De menselijke maat terug in de straat en samen sterk voorzitter.
Dit is het houvast van Onafhankelijk Delft.
Na de verkiezingen van maart 2022, heeft zich een nieuw college gevormd. Een college in getal, waar
wij van opkeken of eigenlijk ook weer niet.
Dezelfde veilige samenstelling voorzitter echter, waarbij de VVD werd ingeruild voor de Christen
Unie.
Vijf wethouders voorzitter, wij vonden hier wel wat van en hebben dit ook toegelicht.
Verrassend is wel dat na de negatieve start, een prima initiatief werd genomen. Een initiatief om met
de oppositiepartijen een plan op te stellen om gezamenlijk op te trekken de komende raadsperiode.
Daarbij hoort een plan. Wij noemen het een vijfpuntenplan.
Iedere fractie trekt hierin een bepaalde kar met onderwerp. Zo kom je allemaal aan bod en zijn de
lusten en de lasten verdeeld. Het geeft soms wat extra werk en inzet, maar alles voor de ons zo
dierbare Delftenaar.
De Delftenaar die bij ons allen op nummer één staat, zij die hier in deze mooie stad veilig willen
wonen, werken, toeven, recreëren en ondernemen, daar gaat ons blauwe hart van Onafhankelijk
Delft, naar uit.
Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat wij de opmerkingen en vragen van onze achterban, politiek
vertalen, echter, iedereen mag met ons meedoen.
Samen sterk en dus samen met andere fracties op zoek naar gezamenlijke standpunten of ideeën en
samen uitwerken tot een plan, initiatief of een motie.
Altijd blijkt weer: Samen Sterk
Iets wat een aantal jaren geleden voor ons nog als niet Onafhankelijk Delfts was, is nu zo gewoon
geworden. Overleggen met andere fracties, kijken naar wat je gemeen hebt, niet wat je verdeeld. En
ja, soms valt er weleens een spaander.
Samen de gewenste doelen bereiken en trots zijn op het eindresultaat.
Voorzitter, alle cijfers tellen mee in de begroting voor de stad Delft en haar inwoners, maar voor
Onafhankelijk Delft tellen de mensen. Telt hun wonen, werken hun ontspanning en veiligheid,
kortom hun welbevinden op nummer 1 . Wij gaan voor de beker!
Sinds jaren probeert Onafhankelijk Delft in te zetten op een buitenzwembad met ligweide en
kinderbadje. Na het Blauwalg en Botulisme probleem en ook nog Volgelgriep is verkoeling vinden in
natuurwater, zoals bij de grote Plas in de Delftse Hout, een slechte optie.
Hoe bijzonder is het dan ook nu dat coalitiepartij D’66 het voortouw neemt om tot een motie
hierover te komen die wij van Onafhankelijk Delft mee indienen natuurlijk.
In ieder geval een haalbaarheidsonderzoek naar dit buitenzwembad met die verstande dat wij van
Onafhankelijk Delft ook mede de op te stellen vragen kunnen indienen.
Meerdere fracties staan achter de motie en wij hopen dat deze het haalt.

Ons gemeenschapsgeld dat ijverig verzamelt wordt moet besteed worden aan ons allemaal. Iedere
Delftenaar telt mee.
Die gebundelde oppositie is zo gek nog niet want vele handen maken licht werk, maar Onafhankelijk
Delft blijft ook gewoon zichzelf.
En voorzitter, Onafhankelijk Delft vind het ook prettig dat wanneer je krachten bundelt, de inwoner
grotere kans op profijt heeft.
Voorzitter onze mooie oude en nieuwe stad verdient het om uit het slop te komen. Elke dag gaan er
duizenden mensen naar hun werk, school sport of maken gebruik van faciliteiten in onze gemeente.
Zij doen allemaal mee.
Met alle crises waar wij nu mee te maken hebben is er een uitdaging bijgekomen.
Niet alleen zitten wij nog met een miljoenenschuld, opgezadeld door beslissingen uit het verleden,
maar ook nieuwe problemen rijzen aan de horizon, zoals wat je er ook van vind het onderstaand:
Stikstofbeleid, klimaatellende, Corona, energiecrisis en oorlog op het vaste land van Europa. En voor een ieder die er wel of niets van vind, wij staan open voor gesptek.
Deze
vormen een aanslag op onze flexibiliteit en weerbaarheid, uitzonderingen . De een kan er goed
tegen en de ander komt in problemen. Ouderen zeggen de geschiedenis te zien herhalen en jongeren
voelden zich enorm opgesloten tijdens de Lock downs en hun gevoelens werden weggestop.
Het heeft iig zijn uitwerking op ons allen en de wachtlijst voor hulp loopt op en nu tot al negen
maanden. Door krapte op de arbeidsmarkt komen velen instanties, ondernemers etc in problemen.
De oplossing is niet eenvoudig.
Voorzitter, inwoners met een handicap, vragen ons waarom zij worden verdrongen door mensen
zonder een handicap. Bij WERKSE werkten vroeger veelal mensen met een handicap. Nu werken er
ook mensen die werkeloos zijn of die in een herintredingstraject zitten. Voorzitter ik hoop dat de
wethouder hiervoor aandacht heeft.
Voorzitter, Onafhankelijk Delft wordt zo vaak benaderd over parkeren. Het hele beleid piept en
kraakt bij het vergunning parkeren. Mensen hebben met weer een crisis in het kielzog, enorm veel
waardeverlies van hun geld. Alle prijzen rijzen de pan uit! Onafhankelijk Delft zou graag zien dat het
parkeerbeleid en verhoging van de parkeervergunning en parkeergelden deze raadsperiode bevroren
worden. Wij vonden het een beetje flauw om met een motie te komen omdat dit al vaker
geprobeerd is echter zonder resultaat
Dan zou het voor de bühne zijn en daarvan zijn wij niet.
Wethouder wat vind u van deze overweging? Begrijpt u dat mensen enorm in de knoei komen met
alle oplopende kosten en niet alleen bij de minima maar ook bij de middeninkomens en
vereenzaming op de loer ligt, waar wij dan weer extra geld aan moeten gaan besteden…
De menselijke maat.. denk daar toch aan!
En dan Voorzitter het ‘donderslag bij heldere hemel’ nieuws, aangaande de Wildopvang Zuid
Holland.
Deze heeft inmiddels haar deuren gesloten voor nieuwe opvang, van gewonde dieren, uit het wild.
Eind december houdt het helemaal op. Wij van Onafhankelijk Delft danken alle vrijwilligers die in de
loop van jaren zich voor dieren in nood, hebben ingezet.

Echter zijn er gelukkig nog andere wildopvang initiatieven, o.a. te weten: Vogelopvang de Wulp die
ook andere dieren uit het wild en in nood, opvangt en Vogelklas Karel Schot die het zelfde doel
nastreeft. Beiden hebben vergunning om dieren uit het wild en in nood, op te vangen.
Ook verzorgen zij educatieve programma’s.
Nu de Wildopvang Zuid Holland definitief is gesloten komt er op deze eerder genoemden ook meer
druk. Hoe mooi zou het zijn de gereserveerde gelden voor opvang voor dieren uit het wild in nood
naar deze opvang zou kunnen gaan.
Tenslotte zorgt de mens voor steeds minder ruimte in de natuurlijke habitat van diëten in het wild.
Wij hebben hierin onze verantwoording te nemen en niet naar anderen te wijzen.
Voorzitter en dan licht in de duisternis.
Onafhankelijk Delft zou graag zien dat verlichting bij bus en tramhalte dusdanig wordt aangepast, dat
meisjes, vrouwen en ook ouderen zich niet meer onveilig voelen daar. Zou de wethouder contact
willen zoeken met de provincie of MRDH?
Veiligheid voor alles toch?
Voorzitter, gelukkig hebben wij deze onderwerpen ter bespreking gevraagd, want deze liggen
Onafhankelijk Delft het best. De menselijke maat terug in de straat.
Want Voorzitter, in Delft tellen wij toch allemaal mee ?
Wij willen in Delft toch graag een inclusieve samenleving zijn ? Nou Voorzitter waarom deze dan: dat
iemand met een aanvraag voor een gehandicapten parkeerkaart dit buiten de stad moet doen. Dit is
niet ok!
De regiotaxi is ook een drama want die komt in de regel eerder te laat, dan op tijd. Als mensen
zoveel mogelijk zelfstandig willen zijn en dit wordt gepromoot dan moet dit wel kunnen.
Wij weten dat de wethouder ermee bezig is echter zien wij toch graag ook een tijdspanne hieraan
verbonden.
Vandaar dat wij dit toch een motie waard vinden.
En nu wij het toch over inclusiviteit hebben:
Waarom kunnen mensen in een rolstoel die niet kunnen lopen of opstaan, niet bij een
buitenpinapparaat pinnen. De apparaten zitten voor hen te hoog. De samenleving is ook niet meer
van dien aard dat jij een wildvreemde voor jou kan laten pinnen. Zelfstandigheid promoten dan ook
de mogelijkheid bieden om…
Dus bijvoorbeeld een schuine, roll on, roll off. Zou de wethouder genegen zijn om te kijken hoe dit op
te lossen?
En voorzitter om dan maar meteen in dit kader te blijven: waarom moet iemand met een WMO
indicatie en slechte prognose voor vervolg van het leven, elke keer opnieuw een herkeuring
doorstaan?
Het is bezwaarlijk en extra belastend, confronterend ook laten mensen ons weten. Laat deze
mensen, die nooit meer verbetering kunnen verwachten, met rust . Steekproefsgewijs behoort ten
alle tijden tot de mogelijkheid toch?

Voorzitter daar gaat het om, de menselijke maat en samen sterk..
Alleen soms en de laatste tijd meer dan soms komen mensen er niet meer uit.
Als wij enorme subsidie doen uitgaan naar een multinational, dan vinden wij van Onafhankelijk Delft
dat een kleine aanpassing in beleid, tot groot geluk kan leiden.
Wij kunnen nog uren doorgaan om te zeggen dat wij vinden dat: Dat schimmelwoningen mensen
ziek maakt. Dat een ouderencentrum veel op zou kunnen lossen omdat er woningen vrijkomen en
ouderen niet vereenzamen. Dat een initiatief voor een extra duofiets ivm maar 300 op de rekening,
bijgepast zou kunnen worden zodat ouderen met Alzheimer weer mee naarbuiten kunnen. Dat
Westerpop ons cultureel erfgoed is, dat Carnaval bij onze stad, het Kabbelgat, hoort, dat wonen een
recht is. Dat inwoners vinden dat zij achtergesteld worden op statushouders enz en wij van
Onafhankelijk Delft vinden, dat de Delftenaar op nummer 1 hoort te staan en dat met een begroting
als deze en zoveel moties, dat het college toch niet helemaal doorheeft, dat zij niet naar de
Delftenaar luisteren, zou dit zo kunnen zijn? Wij maken ons zorgen over de inflatie en het effect op
onze stad.. en de begroting.
Een bekende Amerikaanse president zei ooit: vraag niet wat jouw land, wij stad, voor jouw kan doen, maar wat
jij voor jouw land, wij stad, kan doen.. Veel initiatieven vinden plaats door vrijwilligers. Hou hen in ere. Wij
kunnen niet zonder hen.
Onafhankelijk Delft vind dat de TU Delft veel meer voor de Delftenaar zou kunnen doen als
grootgrondbezitter.
Voorzitter, voorts delen wij veel moties mede in of zullen steunen.
Verder zeggen wij dank aan alle ambtenaren.
Wij ban Onafhankelijk Delft dienen diverse amendementen en moties mee in over andere onderwerpen.

Tot zover

Onafhankelijk Delft