Persbericht: Wildopvang Zuid Holland

Onafhankelijk Delft vind dit echt zo stijlloos. Boos zijn wij..superboos. De Wildopvang heeft werkelijk jarenlang zulk goed werk verricht moest echt de deuren sluiten en zou het Knagertje in het pand van de Wildopvang gaan. Contract en al en dan dit onderstaande persbericht?
Het Knagertje kreeg een contract waarin stond dat zij in het voormalig pand van de Wildopvang mochten, maar het was nog niet echt zeker want burgemeester en wethouders moesten het nog goedkeuren. In het contract valt ook te lezen dat wanneer zij er toch niet in mogen, zij wel de rekening van de sloopkosten van 35.000 voor rekening moeten nemen. Wat is dat voor een wurgcontract? Welke idioot gaat zoiets tekenen? Wat zijn dit voor rare spelletjes en verantwoordelijk wethouder Frank van Vliet, wat maak jij nou? Of handelt de afdeling Vastgoed Delft op eigen houtje? Heeft de wethouder die ambtenaren niet onder controle?
Onafhankelijk Delft gaat vragen stellen!
Echt wat een treurigheid hier weer in de gemeente Delft!!!
De coalitie heeft die boter op het hoofd?
Onafhankelijk Delft
Jolanda Gaal

PERSBERICHT
Net op het randje van 2022 nóg een klap in het gezicht voor Wildopvang Zuid-Holland
2022 was een rampenjaar voor de Wildopvang Zuid-Holland: een interne uitbraak van vogelgriep, een brute inval van de NVWA, enorme verhoging van de vaste lasten, minder subsidies en donaties en uiteindelijk de onvermijdelijke beslissing om te moeten sluiten. Tot overmaat van ramp kreeg de opvang 27 december nog een klap te verwerken: de sommatie van de gemeente Delft om alle gebouwen te slopen.
Het gebouw van Wildopvang Zuid-Holland
Sinds 1979 vangt de wildopvang ruim 4.000 dieren op uit het wild die ziek, gewond of verweesd zijn geraakt. Dit doen zij op de locatie op het Linnaeuspad 5 in Delft, midden in het Delftse Hout. De grond is eigendom van de gemeente Delft, daar betaalt de stichting jaarlijks huur voor aan de gemeente. De gebouwen en kooien zijn eigendom van de stichting. In het contract met de gemeente Delft staat dat, zodra de stichting de werkzaamheden stopt, de gemeente kan besluiten dat de opstallen (alles wat op de grond van de gemeente staat) óf gesloopt moet worden óf aan de gemeente moet worden gegeven.
2022: rampenjaar
Het afgelopen jaar was een opeenstapeling van rampen. Klap na klap kreeg de opvang te verduren. Een interne uitbraak van de vogelgriep waardoor er veel dieren ingeslapen moesten worden of uit zichzelf kwamen te overlijden. Daarnaast kreeg de opvang in mei te maken met een brute inval van de NVWA waarbij gedreigd werd met straffen en boetes. Ook de kosten stegen: energiekosten van 210 naar 1200 euro, de huur van de egelzolder (bij BuytenDelft) ging in 1,5 jaar tijd van 500 naar 1.500 euro. De prijzen van het voer stegen de pan uit en daar bovenop zouden vanaf januari 2023 de salarissen met 10,5% omhoog moeten gaan. Daarentegen liepen inkomsten hard achteruit: donaties bleven uit of gingen omlaag, subsidiegesprekken liepen op te weinig uit en de minister van LNV kondigde aan de opvangen in Nederland toch niet financieel te gaan ondersteunen.
Op 4 oktober kondigde de stichting aan de deuren van de opvang te sluiten per 31-12-2022. De stichting wordt opgeheven. Alle dieren zijn in oktober ondergebracht bij collega opvangen en alle bezittingen (kooien, voer, etc.) aan collega’s gegeven die het goed kunnen gebruiken. Een hard gelag voor de vaste en vrijwillige medewerkers van de opvang, voor de stagiairs en iedereen die de opvang op welke manier dan ook een warm hart toedraagt. En dat zijn heel wat mensen zoals blijkt uit alle (vele honderden) lieve reacties die de opvang de afgelopen drie maanden heeft ontvangen.
De opstal: slopen of nieuwe opvang?
Na de bekendmaking van de sluiting is direct op 5 oktober jl. contact geweest met de gemeente Delft. In dit gesprek werd ook gesproken over de opstal; slopen of niet. Dit zou intern worden besproken met de afdeling Vastgoed.
Op 21 oktober gaf Het Knagertje aan dat zij de locatie op het Linnaeuspad 5 willen overnemen (de grond en alle opstallen). Deze opvang heeft al 26 jaar een vergunning voor het opvangen van wild (hazen, konijnen en egels). De ruimte in Den Haag is echter te klein voor de bijna (extra) 1.000 wilde zoogdieren die, door de sluiting van de wildopvang, voortaan naar Het Knagertje worden gebracht. Deze prachtige optie is direct dezelfde dag kenbaar gemaakt bij de gemeente.
Medio november kwam er bericht van de gemeente dat er die week meer duidelijkheid zou komen over dat de opstallen konden blijven staan, ze gesloopt of opgeknapt moesten worden. Die duidelijkheid bleef echter uit. Sinds begin december zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente, de wildopvang en Het Knagertje over voortzetting van het werk, de financiële situatie van Het Knagertje, de bereidwilligheid van Het Knagertje om de kosten voor achterstallig onderhoud voor haar rekening te nemen en de garantie van de wildopvang dat zij de eventuele sloopkosten zouden betalen (tegen een maximum bedrag, namelijk dat wat er na vereffenen nog over zou blijven).
Op 20 december kreeg het Knagertje goed nieuws: de gemeente geeft Het Knagertje toestemming voor het opvangen van wild op de locatie op het Linnaeuspad 5. De opstal zou Wildopvang Zuid-Holland, op verzoek van de gemeente, voor 1-1-2023 overdragen aan Het Knagertje zodat het geen eigendom zou worden van de gemeente Delft.
In het contract van gemeente voor het Knagertje voor de huur van de grond, stond echter dat er nog onzekerheid is (B&W moet akkoord geven en er moet nog publicatie plaatsvinden). In dit contract stond ook dat, mocht er geen toestemming komen van B&W, de sloopkosten voor rekening van Het Knagertje zouden zijn. Het zou dus nog kunnen dat Het Knagertje níet de grond mag huren maar wel akkoord moet gaan met het slopen van de opstal. Het Knagertje besloot dat dit risico veel te groot is en heeft dit contract niet getekend.
Uiteindelijk heeft de gemeente Delft besloten dat de opstallen alsnog gesloopt moet worden. Hiervoor heeft zij op 27 december jl. een brief gestuurd naar het bestuur van Wildopvang Zuid-Holland. In deze brief staat dat zij gesommeerd worden de opstal, die per 1-1-2023 het eigendom is van de gemeente Delft, te slopen voor 31-3-2023. Omdat voor het slopen een sloopvergunning nodig is van de gemeente is de datum van 31-3-203 afgegeven. De kosten voor het slopen zijn voor rekening van de Stichting Wildopvang Zuid-Holland die per 1-1-2023 in liquidatie gaat en geen verplichtingen meer aan mag gaan. Daarnaast moet de stichting ook de huur van de grond doorbetalen aan de gemeente, die ook nog eens met 8% wordt verhoogd.
Bijzonder verdrietige situatie
Het bestuur van Wildopvang Zuid-Holland is verbijsterd over de communicatie vanuit de gemeente. ‘We waren in overleg met de afdeling Vastgoed en met het Knagertje over de opstal. Wij hebben de gemeente voorgesteld dat zij ons een (pro forma) factuur konden sturen voor de sloop van de opstal mocht Het Knagertje geen toestemming krijgen van B&W. Een factuur ter waarde van het bedrag dat na schatting zou overblijven na de opheffing van onze stichting en de vereffening van zaken. De gemeente is hier niet op ingegaan. Het Knagertje wil ons werk voortzetten, er is een grote behoefte aan de opvang van wild. We worden gesteund door de inwoners van Delft en ook diverse fracties van de gemeenteraad steunen ons. En toch moeten we nu alles slopen waardoor voortzetting van het opvangwerk op deze locatie onmogelijk wordt voor Het Knagertje’.
“We hebben sinds 5 oktober om duidelijkheid gevraagd van de gemeente en die hebben we uiteindelijk op 27 december, vier dagen voor onze opheffing, gekregen. Dit ondanks het feit dat er elke keer weer door de gemeente werd aangegeven dat opvolging door het Knagertje een serieuze optie was en hierdoor de opstal kon blijven staan. We hebben de wethouder 27 december gesproken over het feit dat we nog niets wisten en hij kondigde een brief aan. Die kwam er inderdaad. Eén die we niet hadden verwacht en waar we verbijsterd, verdrietig en boos om zijn.”
Het Knagertje heeft niets meer van de gemeente Delft gehoord, zij weten niet eens via de gemeente dat er straks geen gebouwen en kooien meer staan op het Linnaeuspad 5.
“Er zijn door dit besluit van de gemeente alleen maar verliezers: Wildopvang Zuid-Holland zit met een groot financieel probleem en gaat hoogstwaarschijnlijk alsnog failliet. Het Knagertje omdat zij ruimtegebrek hebben waardoor de opvang van wild in de problemen komt en de gemeente verliest haar kans om goed te doen voor het wild uit de regio maar ook voor de vrijwilligers die jaarlijks via onze opvang weer konden re-integreren in werk en de maatschappij. Een groot verlies voor iedereen.”
De stichting wilde zich bezig houden met het afronden van de werkzaamheden en was trots op het feit dat zij nog wat geld overhielden en konden schenken aan andere opvangen die het zwaar hebben. Dat gaat niet meer lukken nu.