Onafhankelijk Delft: persbericht gemeente Delft

College presenteert begroting 2024
Stevig investeren in Delft en Delftenaren

Het Delftse college van burgemeester en wethouders presenteert vandaag de begroting 2024-2027 aan de gemeenteraad. De begroting staat in het teken van het versterken van de stad, van ontwikkelen en uitvoeren. De komende jaren is er financiële ruimte om stevig te investeren in dat wat de stad nodig heeft. Hiermee zet het college zich samen met de stad in voor kansengelijkheid, ruimte voor wonen, gezondheid en veiligheid, duurzaamheid, de economische kracht van de stad en een bruisend Delft. Extra aandacht is er voor drie noodzakelijke opgaven in Delft: Delft-West, het Innovatiedistrict Delft en de energietransitie.

Martina Huijsmans, wethouder Financiën: “‘We brengen de basis op orde en doen wat nodig is, voor alle Delftenaren. De komende jaren is er ruimte om stevig te investeren. En voor het uitvoeren van plannen die we al eerder maakten. Dat zijn grote werken, zoals de Gelatinebrug en museum Prinsenhof, maar ook een inhaalslag in het onderhoud van de stad, zoals bruggen en speeltuinen. En het terugdringen van kansenongelijkheid in Delft-West.”

Voor die investeringen heeft Delft de komende jaren voldoende middelen beschikbaar in de eigen reserves. Daarnaast heeft het Rijk geld toegezegd voor de woningbouwopgave, voor infrastructuur, openbare ruimte en Delft-West en heeft de gemeente specifieke uitkeringen ontvangen voor de energietransitie. De gemeente reserveert €10 miljoen voor Delft-West, €8 miljoen voor het Innovatiedistrict Delft, €10 miljoen voor het Prinsenhof en €8 miljoen voor de Gelatinebrug. Wethouder Huijsmans: “Door nu te investeren in de stad, zorgen we voor structurele verbeteringen en een duurzame, gezonde stad. Nu en in de nabije toekomst.”

Onzekerheid vanaf 2026
Voor de lange termijn blijft die financiële ruimte van de gemeente onzeker. Vanaf 2026 laat de Delftse begroting een tekort zien. Vanaf dat jaar krijgen gemeenten van het Rijk jaarlijks minder geld uit het gemeentefonds. De gemeente blijft daarom zorgvuldig omgaan met uitgaven en stuurt bij waar nodig. En blijft samen met andere gemeenten in gesprek met het Rijk over structureel voldoende financiering voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Met de val van het kabinet-Rutte IV laat verheldering over de situatie en de gevolgen ervan voor Delft vermoedelijk nog langer op zich wachten. Het college verwacht in de volgende kadernota (2024) meer duidelijkheid te hebben.

Delft kansrijk voor iedereen

De komende jaren zet het college in op het vergroten van kansen voor alle Delftenaren, zodat iedereen kan meedoen. Zo zet het zich in voor onderwijs en werkgelegenheid op alle niveaus. En komt er meer formele en informele ondersteuning. In de wijk, dicht bij de mensen. Met extra aandacht voor kinderen en jeugd. Om kansengelijkheid van kinderen te bevorderen zet Delft bijvoorbeeld in op het versterken van voorschoolse educatie.

Ruimte voor wonen
Het college streeft naar betaalbare woningen en een goede balans van sociale en vrije sector. En een betere doorstroming in de bestaande woonvoorraad. Dat gebeurt onder andere met de inzet van huurteams en seniorenmakelaars en woningen die aansluiten bij de wensen van senioren. Delft heeft een stevige woningbouwopgave, hiervoor heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld.

Gezonde en veilige stad

Delft werkt aan een veilige stad met een gezonde leefomgeving en meer ruimte voor ontmoeting. De gemeente verkent bijvoorbeeld mogelijkheden om zwembad Kerkpolder te vernieuwen en onderzoekt de haalbaarheid van een buitenzwemvoorziening. Ook blijft de gemeente zich inzetten voor het tegengaan van ondermijning en overlast en voor het verminderen van jeugdcriminaliteit.

Duurzame stad
Delft wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De komende jaren is er veel aandacht voor de energietransitie en het werken aan een circulaire economie. Ook gaat de gemeente door met het vergroenen van de stad en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Ze stimuleert daarbij ook Delftenaren hun tuin te vergroenen. Ook het terugdringen van autogebruik en bevorderen van wandelen en fietsen draagt bij aan een duurzame stad. De gemeente neemt bijvoorbeeld maatregelen voor fietsparkeren in de stad en onderzoekt mogelijkheden voor extra fietsparkeerplaatsen.

Economische kracht en bruisende stad

Samen met ondernemers en partners blijft de gemeente de economische kracht van Delft versterken. Het Innovatiedistrict Delft draagt hieraan bij met werkgelegenheid, wonen en onderwijs. Delft is een bruisende stad met cultuur, actieve verenigingen en een levendige binnenstad. Het college gaat zich extra inzetten voor het versterken van het culturele aanbod en het stimuleren van (culturele) evenementen.

Drie opgaven
Voor de economische ontwikkeling en een evenwichtige opbouw van Delft richt de gemeente zich op drie noodzakelijke opgaven in de stad: het versterken van Delft-West, de ontwikkeling van het Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. Wethouder Huijsmans: “We gaan nu investeren in dat wat de stad het hardst nodig heeft. Samen met de raad, stad en partners gaan we aan de slag. We zetten kennis en kunde in om opgaven in de stad op te lossen. En we leren van ervaringen die we opdoen. Zoals in het programma Wij West in Delft-West, waar de gezamenlijke aanpak komt van bewoners, instellingen en organisaties in de wijk. We maken er dan ook werk van zichtbaarder en toegankelijk te zijn in de wijken.”

Gemeenteraad besluit
Het college heeft de begroting aangeboden aan de gemeenteraad. Deze neemt in november een besluit over de financiële voorstellen.

Onafhankelijk Delft is zeer nieuwsgierig naar de mensen achter de getallen.
Waar knelt het en waar gaat het niet goed, maar ook:
Samen gaan wij het doen, samen Sterk.