Onafhankelijk Delft: beantwoording gemeenschappelijke vragen


Naar aanleiding van vragen van Christen Unie Delft,CDA Delft, VVD Delft en Onafhankelijk Delft,
De vragen en beantwoording

T.a.v. Dhr Van der Woerd, Dhr. G.J. Valk, Mvr Van den Berg, Mevr Timmermans
Datum Onderwerp
06-02-2024
Ons kenmerk
5753139
Uw brief van
2349793 Fracties CU, VVD, CDA en OD
Technische en schriftelijke vragen inzake afhankelijkheden in
subsidie voor Metropolitane Fietsroute Rotterdam-Delft
7-12-2023
Uw kenmerk
2349793
Bijlage

Geachte heer Van der Woerd, heer Valk, mevrouw Van den Berg en
mevrouw Timmermans
Op 8 december j.l. heeft u technische vragen gesteld over de
afhankelijkheden in de subsidie voor de Metropolitane Fietsroute Rotterdam
– Delft. Tevens heeft u, aanvullend op eerdere schriftelijke vragen van het
CDA, schriftelijke vragen over dit onderwerp ingediend. In reactie hierop
treft u in deze brief een gecombineerde beantwoording van zowel de
schriftelijke als technische vragen.
Technische vragen:
1. Wat zijn de precieze voorwaarden van de subsidie van de MRDH
voor de Metropolitane Fietsroute?
Antwoord:
De precieze voorwaarden voor de subsidie van de Metropolitane
Fietsroutes, zie ook Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit Metropoolregio
Rotterdam Den Haag 2023, artikel Subsidiepercentages infrastructurele
projecten (artikel 27 verordening), zijn als volgt:
Een project van een Metropolitane Fietsroute komt in aanmerking voor
subsidieverlening als:
1. Het een project is dat een (deel van) een metropolitane fietsroute als
bedoeld in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB) en de
rapportage “Fiets in de MRDH” realiseert.
2. De wegbeheerder bij het aangevraagde project aantoonbaar
samenwerkt met de andere wegbeheerders van de route om het
gehele traject van de metropolitane fietsroute te realiseren.
3. Het aangevraagde project tot doel heeft om het betreffende fietspad
zo goed mogelijk te laten voldoen aan de eisen voor snelle
fietsroutes uit de Ontwerpwijzer fietsverkeer (351) van de CROW.
Datum
06-02-2024
Ons kenmerk
4. Voor de prioritaire metropolitane fietsroutes, waaronder de
Metropolitane Fietsroute Delft – Rotterdam Alexander (MFR DRA),
heeft de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BCVa) op 6 maart
2019 besloten de maximale subsidiepercentage voor aanvragen tot
1 januari 2025 te verhogen van maximaal 50% naar 70%. In de
vastgestelde samenwerkingsovereenkomst zijn mogelijkheden
opgenomen voor het verlengen van het aanvraagtermijn van de
subsidieaanvraag voor de complexe schakels door middel van vast
te stellen maatwerkafspraken.
2. Welk deel van deze subsidie is voor het fietsecoduct en welk deel is
voor de Gelatinebrug?
Antwoord:
De subsidievoorwaarden gelden voor de hele fietsroute. De Gelatinebrug en
het fietsecoduct komen beide in aanmerking voor een subsidie van
maximaal 70%. De subsidieverlening vindt plaats bij realisatie van een
(deel)project en wanneer het (deel)project binnen de subsidievoorwaarden
is aangemeld en vervolgens is gerealiseerd.
3. Op welke wijze ligt de route met zijn schakels vast in de
voorwaarden van de subsidie?
Antwoord:
In de subsidievoorwaarden gerefereerde rapportage “Fiets in de MRDH”
worden de schakels Gelatinebrug en Verbinding over de A13 benoemd. Het
tracé (inclusief de schakels) is onderdeel van de route Metropolitane
Fietsroute Delft – Rotterdam Alexander (MFR DRA) vastgesteld bij de
ondertekening van Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute
Delft – Rotterdam Alexander (SOK MFR DRA). De uitvoeringsregeling stelt
voorwaarden voor subsidieverlening aan projecten van een MFR,
waaronder aantoonbare samenwerking tussen wegbeheerders voor het
realiseren van het volledige traject van een MFR.
4. Welke rol heeft de TU Delft gespeeld bij het maken van de afspraak
dat voor de Metropolitane Fietsroute zowel de Gelatinebrug als het
fietsecoduct moet worden aangelegd?
Antwoord:
De TU Delft heeft geen rol gespeeld bij de afspraken voor de Gelatinebrug
en het Fietsecoduct.
5. Betaalt de TU Delft mee aan de realisatie van de Metropolitane
Fietsroute?
Antwoord:
Nee
6. Is de subsidie nog steeds van toepassing als (delen van) de
Metropolitaanse Fietsroute worden aangepast? Welke aanpassingen in
de route zijn op basis van de voorwaarden van de subsidie mogelijk?

Datum
06-02-2024
Ons kenmerk
Antwoord:
De subsidievoorwaarden gelden voor de gehele route. Er moet aantoonbare
samenwerking tussen wegbeheerders zijn voor het realiseren van het
volledige traject van een MFR. Aanpassingen kunnen doorgevoerd worden
indien;
• De doelstellingen van de Metropolitane fietsroutes worden behaald
en voldoen aan de subsidievoorwaarden;
• Alle betrokken gemeenten akkoord zijn met de nieuwe voorgestelde
route via het vastgestelde besluitvormingsproces in de
samenwerkingsovereenkomst (SOK MFR DRA) en akkoord wordt
bevonden en vastgesteld door de BCVa.(zie ook beantwoording van
vraag 1 met betrekking tot specifieke voorwaarden voor de
mogelijkheid tot subsidie van de MFR DRA)
7. Kunnen er consequenties voor de financiering van de Gelatinebrug
zijn, als een (ander) deel van een Metropolitane Fietsroute (waar de
Gelatinebrug onderdeel van is), niet meer wordt aangelegd?
Antwoord:
Ja. Indien een deel van de route niet wordt aangelegd, voldoet de
subsidieaanvraag hoogstwaarschijnlijk niet aan de voorwaarden van de
subsidieverlening en zal de specifieke maximaal 70% subsidieverlening
voor de Metropolitane Fietsroute Rotterdam Alexander – Delft mogelijk
komen te vervallen. Zoals al aangegeven wordt in de voorwaarden van de
subsidieverlening gesteld dat er sprake moet zijn van aantoonbare
samenwerking tussen wegbeheerders voor het realiseren van het volledige
traject van een MFR.
Schriftelijke vragen:
A. Sinds wanneer is bij het college van B&W bekend dat voor een
subsidie vanuit de MRDH voor de metropolitane fietsroute de komst
van zowel het fietsecoduct over de A13 en de Gelatinebrug
noodzakelijk zijn? Waarom heeft het college deze afhankelijkheid niet
eerder aan de raad gemeld?
Antwoord:
De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BCVa) heeft in 2018 de
rapportage “Fiets in de MRDH” vastgesteld. Toen zijn ook vier metropolitane
fietsroutes door de gemeenten aangedragen als te realiseren route. In 2019
besloot de BCVa de subsidieregeling te gebruiken voor de realisatie van de
Metropolitane Fietsroute (MFR) en het maximale subsidiepercentage te
verhogen naar maximaal 70% voor de prioritaire fietsroutes. De
uitvoeringsregeling stelt voorwaarden voor subsidieverlening aan projecten
van een MFR, waaronder aantoonbare samenwerking tussen
wegbeheerders voor het realiseren van het volledige traject van een MFR.
In de programmabegroting 2020-2023 werd de verkenning van de
Metropolitane Fietsroute Delft – Rotterdam Alexander, inclusief het
fietsecoduct A13, aangekondigd. Op 8 juli 2021 heeft het college de
Adaptieve Mobiliteitsagenda vastgesteld met daarin aandacht voor:
– Subsidiemogelijkheden voor de aanleg van metropolitane fietsroutes (p.
3) en de cofinanciering van het fietsecoduct A13 (p. 4)
– De verschillende tracédelen van de metropolitane fietsroute (p. 15-16)
Datum
06-02-2024
Ons kenmerk
– Het fietsecoduct A13 als complexe schakel (p. 18)
Op 5 juli 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (registratienummer
5213350) voor deze fietsroute, inclusief de complexe schakels. In de
samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke wijze de route van de
MFR Delft – Rotterdam Alexander gerealiseerd gaat worden. Voor de
aangemerkte complexe schakels op de route worden maatwerkafspraken
gemaakt om de route te kunnen realiseren. In de gemeente Delft gaat dit
om het fietsecoduct A13 en de Gelatinebrug.
B. Als de subsidie van de MRDH aan de metropolitane fietsroute
afhangt van de komst van de Gelatinebrug en het fietsecoduct, deelt
het college dan de constatering dat de Gelatinebrug daarmee indirect
veel duurder is dan in de programmabegroting 2024-2027 aan de raad
gemeld? Graag een toelichting.
Antwoord:
Het college deelt deze constatering niet. Zoals gemeld in de raadsoplegger
‘Gelatinebrug – stand van zaken’ (registratienummer 5533744) maakt deze
brug deel uit van de MFR en de bijbehorende subsidiemogelijkheden van de
MRDH. Tevens is er in de programmabegroting 2024-2027 op de
investering van de Gelatinebrug een aanvullende dekking van € 8 miljoen
geoormerkt.
C. Wat gebeurt er als de raad van Pijnacker-Nootdorp niet instemt met
de komst van het fietsecoduct over de A13? Verdwijnt daarmee ook de
subsidie van de MRDH voor de Gelatinebrug?
Antwoord:
Indien een deel van de route niet wordt aangelegd, voldoet de
subsidieaanvraag hoogstwaarschijnlijk niet aan de voorwaarden van de
subsidieverlening. De financiële consequentie is dat we dan niet kunnen
voldoen aan de subsidievoorwaarden voor de Metropolitane Fietsroute en
geen gebruik kunnen maken van het hogere subsidiepercentage voor deze
routes. De maximale subsidie die we dan kunnen ontvangen op routedelen,
zoals het vrijliggende fietspad langs de Schieweg, de Gelatinebrug en de
Mekelweg bedraagt dan max 50%.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Onafhankelijk Delft maakt zich ernstige zorgen over de grote totaal niet nuttige projecten die voortkomen uit dit college. Dit betreft:
Een extra fietsbrug over de Schie terwijl er al een naast ligt en deze gelatine brug kost ook nog eens miljoenen euro’s.
En een fietsecoduct ook pal naast een bestaand fietspad wat wederom miljoenen kost.
Nut en noodzaak ontbreken totaal maar het geld dat er mee gemoeid gaat is echt aanzienlijk. Nu Delft een financieel gat tegemoet gaat in 2026 lijkt het Onafhankelijk Delft absoluut geen goed idee om nu met miljoenen te gaan smijten. Wie kan straks de rekening van alles weer betalen als de bouwkosten uit de hand lopen? Exact, de inwoner.
Zou het nou gaan over iets dat echt nodig is, of waar inwoners echt op zitten te wachten zoals een buitenzwembad, maar deze brug en dit fietspad zijn extra. En kosten miljoenen.
Onafhankelijk Delft hoopt dan ook zeer op het gezonde verstand van de gemeenteraad in Pijnacker-Nootdorp, opdat zij nee zeggen tegen dit ecoduct en Delft miljoenen besparen. Hier in Delft lijkt immers de kous al af.
Daarnaast hekelt Onafhankelijk Delft dat er zo verdekt is opgesteld dat de Gelatinebrug en het Ecoduct middels een subsidie constructie met elkaar zijn verweven. Zeg je als raad ja tegen het een dan kan je niet meer onder het ander uit. Een overheid hoort transparant te zijn en is dit nu alles behalve.

Onafhankelijk Delft
Raadslid
Liedewei Timmermans