Verkiezingsprogramma 2022-2026

VOORWOORD VAN DE LIJSTTREKKER

Onafhankelijk Delft is in 2006 opgericht. Elke verkiezing weer heeft u, de inwoner van ons mooie Delft, opnieuw het vertrouwen gegeven om uw ideeën, wensen en problemen aan ons toe te vertrouwen en wij hebben hier in de politiek iets mee gedaan. Dit resulteerde in de loop der tijd bij elke verkiezingstermijn, een zetel erbij. Wij van Onafhankelijk Delft zijn hier enorm trots op. Voor ons vertaalt dit zich om, elke nieuwe periode, er weer keihard tegenaan te gaan.

Ook nu staan op 16 maart 2022 de verkiezingen voor de deur en vragen wij u eigenlijk: hebben wij het de afgelopen vier jaar goed gedaan?

U bent de ogen en oren van de Stad, u die ons zo goed weten te vinden. Agenda’s vol met afspraken over verdriet en hulpvragen maar ook met vriendelijkheid en het aanbieden van hulp voor onze medemens. Lieve trouwe stemmers van Onafhankelijk Delft en ook andere inwoners natuurlijk, weet dat jullie nooit alleen staan. Wij staan voor u klaar zoals wij altijd doen en ook zullen blijven doen.

Blijf gezond, help elkaar en samen sterk!
Laat jouw stem niet verloren gaan

Stem Onafhankelijk Delft!

Jolanda Gaal

INLEIDING

In maart komen de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan. U kunt met uw stem verschil maken en bijdragen aan het vormen van het nieuwe bestuur van Delft, voor de opvolgende vier jaar. Kies daarom wijs, kies voor Onafhankelijk Delft!

Onafhankelijk Delft zal in haar verkiezingsprogramma uiteenzetten waar wij als partij voor staan en waar wij hard op in zullen zetten. Om de stad meer te laten floreren, om geen slapende stad te worden en om een goed woongenot voor iedereen te garanderen, zal hard moeten worden gewerkt. Daarbij telt dat de inwoner voorop staat, de menselijke maat moet in ere worden hersteld. Wij hebben u hard nodig om verandering te kunnen brengen!

Voor u ligt het programma van Onafhankelijk Delft. Het is een krachtig programma dat snel een overzicht geeft van de standpunten en stellingname van de partij en waaruit onze voorliefde voor de inwoners en de stad Delft blijkt.

De afgelopen jaren zijn voor velen niet makkelijk geweest. Corona heeft, onder andere, veel teweeggebracht. Onafhankelijk Delft heeft hier veel bij stil gestaan en diende een motie in voor een gedenkplek. Wij zijn de inwoner op zoveel mogelijk fronten tegemoetgekomen. Vooral door zo snel mogelijk hulp te bieden bij de vele vragen die werden gesteld. Als oppositiepartij hebben wij toch vele veranderingen kunnen aanbrengen in het huidige beleid door verschillende moties in te dienen. Deze zijn te vinden op de website. Ook zijn wij kritisch geweest als het gaat om de uitgaven die gedaan zijn. Wederom hebben college besluiten voor veel financiële problemen gezorgd, welke aan u worden doorbelast. Delft moet een stad zijn voor iedereen, met huizen en zorg voor iedereen. Delft bestaat uit meer dan de binnenstad alleen. Het is daarom enorm belangrijk dat u uw stem laat horen! Vooral in de wijken waar veel achterstand is, maar ook daar waar nooit iemand klaagt en net zo goed werk aan de winkel is.

Vrijheid van Meningsuiting is een goed dat Onafhankelijk Delft hoog in het vaandel heeft. Onafhankelijk Delft staat garant voor uw stem en helpt u ook op persoonlijk vlak, door gebruik te maken van de korte lijnen die wij met partijen, organisaties en het bestuur hebben. Daarnaast staan wij voor een gemeentebestuur dat eerlijk, transparant en integer is en luistert naar haar inwoners.

Op naar een open, gezonde, betere en mooiere versie van Delft om in te wonen, te werken, te ondernemen, te recreëren en te studeren.

Op naar vier jaar nieuw stadsbestuur en bedenk: ook u kan het verschil maken.

Ga stemmen!
Onafhankelijk Delft, samen sterk!

DE PIJLERS VAN ONAFHANKELIJK DELFT

Onafhankelijk Delft heeft een aantal pijlers waar wij hard op in zullen zetten in de komende bestuurstermijn. Deze punten zijn ook bedoeld om u als stemmer, snel een overzicht te bieden in de hoofdlijnen van de politieke partij Onafhankelijk Delft. Dit betekent echter niet dat andere onderwerpen of bepaalde thematiek, niet belangrijk is of geen prioriteit hebben. Onafhankelijk Delft is juist dé partij waar u zich toe kan wenden met de dagelijkse dingen waar u in onze gemeente, tegenaan loopt.

 • Vrijheid van meningsuiting en integer en transparant bestuur
 • Inspraak van onze inwoners (burgerparticipatie)
 • Inclusieve samenleving
 • Goede huisvesting en betaalbare, gezonde woningen voor iedereen
 • Een buitenzwembad
 • Voor digitale veiligheid, de bescherming van (persoons)gegevens, privacy van onze inwoners en het tegengaan van online pesten
 • Delft moet weer een Sportstad worden met een hogere doelstelling dan: alleen de basis op orde
 • Belastingen en heffingen omlaag
 • Tegen verkwistende megalomane projecten, die kunnen uitlopen op monsterschulden
 • Voor veiligheid op straat zoals goede verlichting en handhaving
 • Aanpak studentenoverlast
 • De TU Delft moet medeverantwoording nemen voor huisvestingsproblematiek en tegen overlast gevende studenten
 • Woningcorporaties dwingen verantwoording te nemen, voor de staat van de woningen die zij verhuren en de gezondheid van bewoners. Bijvoorbeeld zoals bij schimmelwoningen en slecht of niet werkende cv-installaties
 • Een betere luchtkwaliteit komt ten goede van ons allen, prioriteit!
 • Voor schoon recreatiewater, zoals de Grote Plas in de Delftse Hout
 • Zorgen voor een gezond waterklimaat en een gezonde visstand
 • Blauwalgbestrijding, beter voorkomen
 • Meer groen in de grauwe wijken in Delft
 • Dierenwelzijn en structurele hulp voor de wildopvang
 • Wijk – en jeugdcentra moeten weer terug naar de mensen in de wijk, die kennen elkaar. Net als vroeger, medewerkers zijn de ogen en oren van de wijk
 • Investeren in verenigingen, vrijwilligers en stichtingen met een sociaal doel
 • Ondersteuning van de Delftse ondernemers als motor van de Delftse economie
 • Meer uitgaansgelegenheden, een rijker nachtleven en livemuziek
 • Tegengaan van eenzaamheid
 • Meer geld van het rijk naar jeugdzorg, maar ook voor het beter uitonderhandelen van zorgcontracten, paal en perk aan schimmige kantoortjes
 • Gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden
 • Tegen opslag schaliegas en windmolens in Delft
 • Herziening Parkeerbeleid Delft

THEMA’S

Onafhankelijk Delft zal in de volgende thema’s dieper in gaan op de kernpunten van de partij. Deze thema’s kennen allemaal een korte kern introductie en een aantal speerpunten die bij de gestelde thema’s passen. Zo bent u als kiezer, snel op de hoogte!

De thema’s zijn:

LEEFBARE STAD

De inwoner van Delft staat voor Onafhankelijk Delft voorop, uw stem telt! In deze mooie gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn en moeten wij elkaar respecteren. Het is belangrijk dat inwoners zich veilig voelen en gehoord. Inwoners moeten hun stem kunnen laten horen wanneer er problemen zijn. Wanneer er niet door het bestuur wordt geluisterd, moet ten alle tijde de mogelijkheid bestaan om een referendum te houden. Onafhankelijk Delft staat dan ook voor een transparant, integer bestuur waar vrijheid van meningsuiting moet gelden voor iedereen. Daarnaast moeten Inwoners van Delft voorrang krijgen, op alle middelen en faciliteiten ten aanzien van mensen van buiten de stad. Het is tijd om onze inwoner weer centraal te stellen.

Onafhankelijk Delft wil een aangename, gezonde woonomgeving en een goede bereikbaarheid voor iedereen. Hiertoe dient de woonomgeving schoon, groen en veilig te zijn. Een kapot wegdek of een kapotte stoep dient met prioriteit gemaakt te worden. Dit geldt ook voor het onderhoud van het groen. Zo blijft de stad goed onderhouden en aantrekkelijk om in de wonen, te werken, te ondernemen, te studeren en te recreëren. Overlast, onder andere door bezorgdiensten per fiets of scooter, moet ten alle tijde, snel worden aangepakt!

Belangrijk in een leefbare stad zijn betaalbare woningen. Daarom moet hard ingezet worden op de bouw van woningen waar ook starters aanspraak op kunnen maken. Starters zitten in Delft in een onmogelijke positie om hier hun passende woning te kunnen vinden. Speculeren met woningen moet aan banden gelegd. Het is te gek voor woorden dat dit kan! Onafhankelijk Delft is ook voor meer openbare toiletten en voor iedereen toegankelijk. Een basisbehoefte moet gefaciliteerd worden.

Dit geldt ook voor sport. Onafhankelijk Delft ziet sport als een basisbehoefte. De basis op orde krijgen zoals dit nu wordt aangepakt is bij lange na niet genoeg. Zeker met de huidige covid-19 problematiek. Er moet echt sneller gehandeld worden om Delft weer een gezonde sportstad te maken en de sportaccommodaties op orde te hebben.

Niet alleen moet de leefomgeving schoon en gezond zijn, maar ook veilig. Daarom meer geld vanuit het rijk, de lobby kan starten! Dit, om tekorten in menskracht te ondervangen en om bij ordeverstoring aan te kunnen wenden. Ook is goede verlichting belangrijk op die plekken, die nu als onveilig ervaren worden.

Onafhankelijk Delft zet in op schonere lucht en we willen minder vervuilend vervoer in Delft. Elektrisch vervoer moet worden gepromoot om vervuiling in onze stad tegen te gaan. Echter, zijn wij van mening dat de materialen voor dit elektrische vervoer, niet tot stand mogen zijn gekomen door kinderarbeid. Voorts willen wij hierbij wel opmerken dat ook elektrisch vervoer vervuiling met zich meebrengt in de vorm van niet afbreekbare batterijen. Wij pleiten dan ook voor recycling.

Wanneer het gaat om afvalscheiding dan is Onafhankelijk Delft voor nascheiding van afval. Het is namelijk makkelijker om machines te programmeren dan om alle inwoners te instrueren en hierop te handhaven. (Zwerf) afval moet ten alle tijde worden opgeruimd en illegale dump, zwaar bestraft.

Delft is getroffen door een enorme muizen en rattenplaag. Je ziet deze dieren gewoon lopen. Bewoners klagen enorm en vooral over wie moet betalen voor het bestrijden van deze dieren. Er zijn diverse methoden. Ook diervriendelijke!

Als laatste maar niet de minste punten, zet Onafhankelijk Delft hard in op een grootser nachtleven, meer livemuziek en culturele ondersteuning. De ondernemers in Delft kunnen, zeker nu, een boost gebruiken. Maar ook hebben de Delftse jongeren weinig uitgaansgelegenheden en wijken zij uit naar andere steden. Delft moet af van het slaperige imago en er moet weer een grote club in Delft komen. Wij zouden ondernemers hiertoe kunnen stimuleren.

 • Iedereen moet zichzelf kunnen zijn
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Transparant en integer bestuur
 • Onafhankelijk Delft streeft naar een evenredige mix van huur -en koopwoningen
 • Betaalbare woningen bouwen die niet al bij 400.000 euro beginnen om zo starters tegemoet te komen en ruimte te bieden aan de (Delftse)jongeren die in Delft willen blijven wonen
 • Voor een referendum, het referendum mag niet afgeschaft worden
 • Veiligheid op straat
 • Delft sportstad
 • Culturele ondersteuning
 • Goed onderhoud van het wegdek, de stoepen/trottoirs en het groen
 • In Delft moet weer een grote discotheek komen
 • Jongeren verdienen een nachtleven in Delft
 • Meer openbare en voor iedereen toegankelijke toiletten
 • Zolang coffeeshops worden gedoogd, geen uitsterfbeleid toepassen
 • Het ophalen van grofvuil moet gratis blijven met een uitzondering voor bijzonder afval.

FINANCIËN

Een van de belangrijkste doelen van Onafhankelijk Delft voor de komende raadsperiode is de gemeentelijke belastingen terug omlaag zien te krijgen. De gemeente Delft heeft een van de hoogste woonlasten van Nederland. Daarnaast zijn er weer grote uitgaven gedaan aan megalomane projecten en deze uitgaven worden aan de inwoner doorbelast. Onafhankelijk Delft zal inzetten op een, pas op de plaats en alleen daar waar echt nodig, investeren. Zo kan er weer een buffer worden opgebouwd en kan de inwoner worden ontzien.

Met het stijgen van vaste lasten, de verhoogde gas -en voedselprijzen, neemt de bestedingsruimte van de inwoner af. Dit is slecht voor de economie, de (lokale) ondernemer en het vertrouwen in de toekomst.

Onafhankelijk Delft vindt het erg belangrijk dat u als inwoner ziet wat er met gemeenschapsgeld gebeurt en naar welke partijen subsidies gaan en de hoeveelheid in Euro’s. Daarnaast getuigt het van een transparant bestuur als op een duidelijke plek inzicht wordt gegeven in de nevenactiviteiten, bijverdiensten en declaraties van bestuurders.

Wanneer het gaat om museum het Prinsenhof, is Onafhankelijk Delft zeer erkentelijk als het gaat om de ontvangen gift om het museum te renoveren. Onafhankelijk Delft vindt wel dat de renovatie recht moet doen aan het stadsgezicht, een glazen doorkijk of andere moderne insteken moeten ten alle tijden worden vermeden. Voorlopig eerst de hoognodige zaken. Ook staan wij voor een rustiek Agathaplein.

De planning voor een groot gedeelte van de Enecogelden is om dit aan klimaatproblematiek uit te geven. Onafhankelijk Delft erkent dat wij beter met het milieu om moeten gaan maar ziet liever dat de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen, uitgaat naar lastenverlaging voor de inwoner.

 • Woonlasten omlaag
 • De resterende Enecogelden niet inzetten om klimaatproblematiek tegen te gaan maar om de inwoner tegemoet te komen.
 • De peperdure Delftse afvalstoffenheffing moet omlaag
 • Transparantie ten aanzien van de nevenactiviteiten, bijverdiensten en declaratiesvan burgemeester en wethouders naar de inwoner toe
 • Transparantie als het gaat om welke organisaties subsidie krijgen, hoeveelsubsidie en voor hoe lang en dit duidelijker te vinden voor de inwoners.
 • Alleen het hoognodige renoveren in het museum Prinsenhof met behoud van het stadsaanzicht, de doorkijk naar de Oude Jan, de torens en het rustieke Agathaplein. Wel moet het museum, alsmede de sanitaire voorzieningen, voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Geen gemeentelijke subsidie of financiële ondersteuning aan religieuze organisaties of organisaties die hieraan gelieerd zijn
 • Tegen hondenbelasting

WONEN EN WERK

In Delft is er een enorme woningnood en op alle fronten, van jong tot oud. Een jongere komt niet aan betaalbare huur of koopwoning en is gedwongen langer thuis te blijven wonen of te vertrekken naar functie elders. Senioren wonen vaak in te grote huurhuizen. Echter, als er een andere woning aangeboden wordt dan is deze kleiner, maar ook vaak duurder. Het is voor een senior dan ook niet aantrekkelijk, om onder deze voorwaarden, te verhuizen. Jongeren wonen gedwongen langer thuis, er is nu geen beweging in te krijgen. Onafhankelijk Delft vindt dat woningcorporaties water bij de wijn moeten doen en senioren net zoveel huur laten betalen als voor de woning die zij achterlaten, als zij willen dat er schot in de zaak komt.

Woningcorporaties dienen hun verantwoording nemen ten aanzien van schimmelwoningen en de slechte staat van de woningen die zij verhuren. Hierbij moet prioriteit liggen bij de gezondheid van de bewoners.

Onafhankelijk Delft vindt dat het bouwen van nieuwe goede woningen bevorderd moet worden en in alle segmenten. Starters moeten de kans krijgen om zich in Delft te kunnen blijven vestigen, in de stad waar zij geboren zijn! Daarnaast bouwgrond zo snel mogelijk bouwrijp maken, mits aan de stikstofbepaling voldaan wordt, om het tekort aan huisvesting te compenseren. Meer bouwen is waar wij op in zetten, maar niet tegen elke prijs.

Woonnet Haaglanden moet op de schop. Onafhankelijk Delft wil dat zeventig procent van het woningaanbod in Delft, voor Delftenaren bestemd is en niet voor woningzoekenden van buitenaf. In Zoetermeer kan het, dus waarom niet hier? Onafhankelijk Delft ziet dat er in omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Den Haag, er nog slechtere woningen zijn dan in Delft, waardoor Delft een aanzuigende werking heeft op Hagenaars. Dit gaat ten koste van woonruimte voor onze eigen inwoners, onze woningzoekenden

Onafhankelijk Delft wil een stop op de hoeveelheid studenten, die in Delft komen studeren, als niet wordt meegeholpen met huisvesting door de TU Delft. De authentieke Delftenaar wordt overspoeld. Straten verworden tot feestlocaties en bewoners klagen steen en been. De TU Delft zal haar verantwoording in deze moeten nemen. Zo kan op grond van de TUD, alternatieve woonruimte worden gerealiseerd.

Onafhankelijk Delft sluit revolutionaire hoogbouw, bijvoorbeeld richting Schieoevers, niet uit. Of zelfs woningbouw, kantoren of een combinatie hiervan, over de Delftse Schie. Dit zou een grote trekpleister voor Delft kunnen worden.

Senioren groepshuizen moeten weer open. Onze senioren mogen niet vereenzamen. Daarnaast bevordert dit de doorstroom. Echter, moet dit wel een keuzevrijheid blijven en staat Onafhankelijk Delft ook, voor een zo lang mogelijk, “veilig thuis” beginsel!

Delft kan niet alleen aantrekkelijk zijn om in te wonen, maar ook een goed werkklimaat houdt de stad in balans. Delft goed bereikbaar, niet alleen met de auto maar juist met het openbaarvervoer en fiets. Het is belangrijk dat Delft aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen en de nu in Delft gevestigde bedrijven behouden worden.

De ondernemers in Delft goed ondersteunen, nu meer dan ooit. Daarom staat Onafhankelijk Delft voor compensatie waar nodig en het verkennen van meer mogelijkheden voor ondernemers. Ook aanvragen voor evenementen, sneller uitgeven. Dit onder andere met betrekking tot opheffen Coronaregels en snel kunnen participeren hierop.

Hulp bieden aan hen die dit nodig hebben. Onafhankelijk Delft wil dat mensen met een beperking, makkelijker extra ondersteuning vinden, om zo goed mogelijk in deze maatschappij te kunnen participeren.

 • Meer bouwen, zeker voor starters
 • Zeventig procent van het woningaanbod moet naar Delftenaren gaan
 • Bouwgrond moet zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt worden
 • Schimmelwoningen tegengaan door woningcorporaties op verantwoordelijkheden te wijzen en de corporaties hierop aanspreken.
 • Het rijk moet stoppen met ons dwingen nieuwkomers/statushouder voorrang te geven op de woningmarkt
 • Seniorenhuizen open
 • De TU Delft neemt mede haar verantwoordelijkheid, voor huisvesting van het grote aantal studenten dat wordt toegelaten
 • Een goed werkklimaat waarborgen
 • Ondernemers beter ondersteunen in verschillende facetten
 • Extra ondersteuning voor hulpbehoevenden

SOCIAAL DOMEIN

Iedereen heeft gelijke kansen, maar ook rechten en plichten. Integratie verloopt via werk en scholing. Als je een uitkering krijgt kan je daar iets voor terug doen, als dit mogelijk is. Iedereen telt mee. Meer activiteiten en woningen voor Delftse senioren en jongeren. Onafhankelijk Delft zal al het mogelijke blijven doen voor mensen in nood.

Onafhankelijk Delft vindt dat als het aankomt op jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg, het Rijk financieel moet bijspringen om de zorg te waarborgen, wanneer deze in de knel dreigt te komen en om de kosten voor Delft dan te kunnen drukken. Zorgaanbieders moeten vooraf gecontroleerd worden, op de door hun gevraagde tarieven en declaraties. Een winstoogmerk van deze partijen streven wij niet na.

Het huiselijk geweld neemt hand over hand toe. Zeker nu met Corona, zijn er ook meer kinderen de dupe van. Onafhankelijk Delft wil dat de gemeente Delft deze groep in beeld heeft. Ook huiselijk geweld onder senioren komt voor. Onafhankelijk Delft vindt het van een treurigheid dat wij hier als gemeente, nog zo weinig over te weten komen. Het geweld tegen vrouwen is extreem. Wij hebben in de media kunnen lezen hoe vrouwen de dupe zijn van een soort van extremisme tegen hun welbevinden. De gemeente Delft moet echt een meldpunt mishandeling openen om de stand van zaken, goed in kaart te brengen.

Veel Delftenaren krijgen te maken met de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een zwaar financieel onderdeel in het sociaal domein. Delft huisvest relatief veel senioren, die begrijpelijkerwijs, veel gebruik maken van de WMO. De WMO voorziet, o.a., in hulpmiddelen. Ook hulp in de huishouding in de vorm van thuiszorg. Bezuinigen op de thuiszorg kan leiden tot eenzaamheid bij senioren en Onafhankelijk Delft vindt dat deze vorm van hulp, ten alle tijde, geborgd moet worden.

De buurt -en wijkcentra moeten weer terug naar de mensen uit de wijk. De besturen en vrijwilligers in de wijkcentra en buurthuizen moeten hun zeggenschap over het reilen en zeilen weer terugkrijgen. Zo houden we elkaar ook een op de hoogte van wat er in een wijk speelt en wat wij kunnen doen als escalatie dreigt. Maar ook de saamhorigheid terug in de wijk en vereenzaming tegengaan heeft dit als voordeel.

 • Onafhankelijk Delft wil mensen in de bijstand en schoolverlaters in de bijstand, inzetten voor werkzaamheden die de samenleving tegemoet komt
 • Eenzaamheid bestrijden
 • Vóór een preventieve PSA-test voor prostaatkanker vanaf 55 jaar
 • Vrijwilligers verdienen steun in de vorm van onkostenvergoedingen, een collectieve verzekering en in sommige gevallen professionele ondersteuning en vrijstelling van sollicitatieplicht
 • Er dient een seniorenvisie te komen, die richtinggevend is voor de invulling van het seniorenbeleid met aandacht voor eenzaamheid, thuiszorg en mantelzorgers. Ook is niet iedere inwoner digitaalvaardig. Hier moet meer rekening mee worden gehouden
 • Levensmiddelen die door omringende mensen worden bekostigd moeten niet doorbelast worden en gezien worden als inkomen
 • Jongerenhonken dienen in het weekend en elke avond open te zijn om hangjongeren in de wijk tegen te gaan. Jongeren moeten meer inspraak krijgen over activiteiten in hun wijk. De Border in Tanthof moet open blijven, hier wordt goed werk verricht
 • Huiselijk geweld moet beter in kaart worden gebracht
 • Meldpunt tegen geweld

SENIOREN

“Senioren” hebben bij Onafhankelijk Delft een bijzondere plek. Zij zijn de motor geweest die ons land deed groeien. Dit geldt ook voor onze mooie stad Delft. Onafhankelijk Delft vindt dat “ouderen”, senioren, een apart hoofdstuk verdienen in ons verkiezingsprogramma.

De digitale wereld groeit in een razend tempo en snelt senioren voorbij. Niet iedereen is even digitaalvaardig. Daarom bij het digitaliseringsvraagstuk, ten alle tijde inzetten op het behoud van fysieke contactmogelijkheden met de gemeente. Onafhankelijk Delft wil dat er weer een doorlopend loket opengaat bij het Stadskantoor zodat er, zonder afspraak, mensen geholpen kunnen worden. Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over hoe het loket nu werkt en hoe dit bereikt kan worden. Dit moet echt anders als wij een inclusieve stad zeggen te zijn. Daarnaast, informatie die digitaal wordt aangeboden, ook mogelijk maken dit fysiek aan te bieden. En, moeten belangrijke telefoonnummers van onder andere hulpdiensten, fysiek aangeboden worden. Er zouden extra makkelijke cursussen gegeven kunnen worden, om de digitale vaardigheid te verbeteren.

Senioren in Delft vormen een grote groep. Zij bewonen vaak nog grote woningen.
In Delft wordt het niet aantrekkelijk gemaakt om kleiner te gaan wonen terwijl dit wel veel kosten zou schelen. Echter betekent dit niet, dat Onafhankelijk Delft niet voor: het zo lang mogelijk thuis wonen, principe is. Dit moet juist ondersteund worden. Echter kunnen de mogelijkheden worden uitgebreid om het: kleiner maar goedkoper wonen, aan te kunnen bieden. Daarnaast kan er ook meer ingezet worden op het samenwonen van ouderen of van ouderen met andere leeftijdsgroepen, zonder dat er dan gekort wordt op de toeslagen of AOW om, onder andere, eenzaamheid tegen te gaan en sociale cohesie te bevorderen. Seniorenhuizen moeten in dit kader, ook herintreding vinden.

Eenzaamheid bestrijden (onder jong en oud) is altijd een van de speerpunten geweest van Onafhankelijk Delft. Graag zien wij meer ‘buddy-systemen’ en moeten buurt- en wijkcentra weer open en terug naar de buurt. Senioren willen namelijk ook graag de buurt en wijkcentra bezoeken, maar veel is wegbezuinigd of niet toegankelijk voor de doelgroep. Onafhankelijk Delft vindt dat het onze gemeenschap juist geld kost als senioren problemen krijgen door eenzaamheid, verpietering en isolement. Daarom moet er voor deze doelgroep hard aan de slag worden gegaan en zouden wij dankbaarheid tonen, voor de jarenlange inzet door de senioren van nu, voor onze samenleving. Respect tonen!

 • Doorlopend gemeenteloket zonder afspraak
 • Ten alle tijden fysieke contactmogelijkheden bij de gemeente
 • Stoepen in de winter sneeuwvrij
 • Cursusaanbod om digitale vaardigheden te leren
 • Eenzaamheid bestrijden
 • Fysieke routekaart beschikbaar stellen met verschillende telefoonnummers van belangrijke (nood)instanties
 • Langer thuis blijven wonen
 • Kosten voor senioren besparen door met gemeentelijke inzet, goede kleinere woningen aan te bieden
 • Samenwoonmogelijkheden aanbieden
 • Seniorenwoningen terug
 • Wijk -en buurtcentra open met aanbod voor een ouder publiek
 • Buddy-systemen

OPENBARE RUIMTE EN VERKEER

Delft, een stad met voldoende woningen, een goede bereikbaarheid, goede openbare vervoersmogelijkheden en veiligheid, waarborgen voor iedereen. Daar streeft Onafhankelijk Delft naar. Onafhankelijk Delft beseft zich goed dat de ruimte in Delft, voor ons allen schaars is. Het is daarom van groot belang dat zorgvuldig wordt afgewogen, hoe deze ruimte wordt ingevuld.

Belangrijk is de toegankelijkheid. Daarom wegen, straten en stoepen ten alle tijde goed onderhouden en voor iedereen toegankelijk. Zo ook voor inwoners met een scootmobiel of ander hulpmiddel.

Er dienen oplaadpunten voor dit vervoer gerealiseerd te worden, net zoals er nu voor auto’s zijn. Onafhankelijk Delft maakt zich ook hard voor verbetering en de toegankelijkheid, van de grote plas in de Delftse Hout.

Wanneer het gaat om het openbaar vervoer moet nu eindelijk een oplossing komen en snel, voor het structurele probleem met tramlijn 19 naar de TU-wijk. Dit omdat u als inwoner, jarenlang voor onderhoud van een tramrails heeft moeten opdraaien, terwijl deze tram tot op de dag van vandaag, niet heeft gereden. Weer weggegooid geld!

Gepensioneerden zouden gratis van het openbaar vervoer gebruik mogen kunnen maken. Structureel een oplossing zoeken voor de vele klachten, over het niet of niet tijdig rijden, van de regiotaxi.

Onafhankelijk Delft is voor een verlaging van het autoverkeer door de binnenstad. De auto is te gast in de stad. Voetgangers en fietsers moeten ruim baan krijgen. Hierbij is het van belang dat er voldoende fietsparkeergelegenheid komt. Zo kunnen een aantal parkeerplaatsen in de binnenstad als fietsparkeerplaats dienen. Bijvoorbeeld alle eerste vijf parkeerplaatsen, vanaf de bruggetjes, vrij voor fietsparkeren. Overlast van foutgeparkeerde (zwerf) fietsen moet worden aangepakt ten einde het stadsgezicht, bruggen en monumentale panden te beschermen.

Het parkeerbeleid moet worden herzien, dit geldt voor onder andere, de Wippolder. Ook is Onafhankelijk Delft voor het eerste uur gratis parkeren om zo te kunnen blijven concurreren, met andere steden.

Onafhankelijk Delft wil dat de Phoenixstraat opnieuw wordt ingericht teneinde onveilige situaties te verbeteren en verder te voorkomen. Wij willen van deze racebaan af! Ook is deze toegang tot de binnenstad er één, die absoluut geen recht doet aan onze mooie binnenstad. Van de intentie om een mooi wandelgebied te creëren, een Allee, is er een racebaan ontstaan, waar geen mens of dier veilig is. Schoolgaande kinderen nabij Molen de Roos, zijn hun leven niet zeker. Uitgerekend daar is geen oversteekplek met stoplicht. Onafhankelijk Delft wil dat dit, zo snel mogelijk, wordt gerealiseerd.

Wanneer het gaat om het Warmtenet, dan is Onafhankelijk Delft niet akkoord met de monopolypositie van de leverancier. Er bestaat geen keuzevrije mogelijkheid, als het aankomt op de leverancier die in de warmtetoevoer zal voorzien. Daarnaast zitten veel mensen in de kou omdat warmtenetten niet goed werken. Ook zijn veel woningen niet geschikt voor een aansluiting op het warmtenet.

Klimaat – en milieuproblematiek moet serieus worden genomen maar, er moet goed afgewogen worden waar inwoners eerst in hun behoefte moeten worden voorzien. Dure warmtepompen aanschaffen en inwoners op nog hogere kosten jagen is volgens Onafhankelijk Delft niet de oplossing tegen klimaatproblemen. Er wordt aan de andere kant, veel te veel keuzevrijheid uit handen gegeven om maar te kunnen voldoen aan regeltjes waarvan niet duidelijk is of deze uiteindelijk bijdragen aan een beter leefgenot. Daarom dient er bij het spenderen van de weinige financiële middelen, goed te moeten worden afgewogen waarin wordt geïnvesteerd in de komende vier jaar. Voor Onafhankelijk Delft geldt dat de inwoner zijn stem terugkrijgt, dat de stad op orde wordt gebracht en inwoners eerst eens worden ontlast in plaats van belast.

 • Herziening parkeerbeleid
 • Gratis OV voor gepensioneerden
 • Voetgangers krijgen alle ruimte en prioriteit
 • Veilige fietsroutes voor schoolgaande kinderen
 • Het eerste uur gratis parkeren om te kunnen concurreren met omliggende steden
 • De eerste vijf parkeerplekken vanaf een brug gezien vrijhouden voor fiets parkeerplekken
 • Geen fietsen parkeren tegen monumenten en bruggen
 • Genoeg invalide parkeerplaatsen
 • Gratis OV voor gepensioneerden
 • Zwerffietsen tegen gaan
 • De Regiotaxi moet nader onder de loep door vele klachten door het niet tijdig verschijnen
 • Voor de flitspalen op de Provincialeweg en Kruithuisweg digitale borden plaatsen om automobilisten op hun snelheid te wijzen
 • Tegen het warmtenet
 • Oplaadpunten realiseren voor mensen met een scootmobiel
 • Alle twee-richtingen fietspaden opheffen als deze te smal en dus gevaarlijk zijn
 • Tegen warmtelinQ plan, te weinig visie

VEILIGHEID

Onafhankelijk Delft wil dat iedereen zich veilig voelt in Delft. Veiligheid beslaat meerdere aspecten van de stad. Zoals veiligheid op straat, veiligheid in eigen woning en wij vinden dat éénieder elkaar aan mag spreken op gedrag.

In het straatbeeld telt, dat er extra aandacht is voor veiligheid op locaties als in en rondom (sport) verenigingen, parken, speeltuinen en treinstations. Belangrijk is hierbij, dat er extra aandacht wordt geschonken aan straatverlichting. U moet zich niet alleen in de Delftse buitenruimte veilig voelen, maar ook online. De wijkagenten moeten goed zichtbaar zijn en goed bereikbaar.

Onafhankelijk Delft is voor cameratoezicht, daar waar het nodig is. Hierbij moet wel het privacy recht en het gegevensbeschermingsrecht in ogenschouw worden genomen.

Onafhankelijk Delft is voor een goede buurtpreventie. Ook zien wij het belang van chatgroepen in, om met elkaar in verbinding te staan en elkaar te wijzen op mogelijk gevaarlijke situaties, maar ook op gezamenlijke activiteiten

Openlijke geweldplegers horen niet in onze stad. Hier moet een ‘zero tolerance policy’ voor gelden en keihard op worden gehandhaafd. Onafhankelijk Delft zet in op preventie om verboden wapenbezit te ontmoedigen en criminaliteit te bestrijden.

Het is belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van de taakverdeling van gemeente – en politietaken, wanneer het aankomt op wie welke bevoegdheid heeft. Hierdoor wordt duidelijker voor de inwoner tot welke partij of organisatie, u zich het beste kunt wenden.

 • Preventie om criminaliteit te bestrijden
 • Cameratoezicht daar waar dat nodig, proportionele afweging
 • Gemeentelijke handhavers moeten meer gastheren zijn en werken met een positieve benadering. Een waarschuwing zou in eerste instantie op zijn plaats kunnen zijn
 • Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent
 • Buurtpreventie
 • Anti terreur versperringen in de binnenstad tijdens grote evenementen
 • Voor terroristen ondoordringbare veiligheidsmaatregelen bij de TU Delft kernreactor
 • Handhaven op lachgasgebruik
 • Dierenbeulen hard aanpakken, voor een dierenpolitie en hopelijk een eigen dierenambulance

ONDERWIJS EN OPVANG

Onafhankelijk Delft staat voor diversiteit. In het onderwijs moeten kinderen gelijke kansen en rechten hebben vanuit elke natuur. Onafhankelijk Delft hecht er waarde aan dat elk kind zichzelf kan zijn en hierin wordt ondersteund vanuit school. Het is belangrijk om op school een veilige haven te hebben. Pesten moet ten alle tijde worden tegengegaan, ook online.

Ieder kind heeft recht op kwalitatief onderwijs en opvang in een gezonde en veilige omgeving. Dit moet zoveel mogelijk op school, om eenzaamheid en huiselijk geweld tegen te gaan Goed onderwijs dient te worden gewaarborgd. Kwalitatief (bewegings) onderwijs en opvang creëer je samen!

Onafhankelijk Delft wil dan ook dat scholen meer mogelijkheden krijgen voor zij- instromers en opleidingen voor leerkrachten, met daarbij een grote inval-pool om lesuitval tegen te gaan. Daarnaast moet er ook verduurzaming en innovatie zijn voor een gezonde en stimulerende omgeving door middel van goede ventilatiesystemen, isolatie, klimaatcontrole, slimme borden en schoolpleinen die beweging stimuleren.

Onafhankelijk Delft staat voor kwalitatief bewegingsonderwijs. Wij pleiten per direct voor twee lessen bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht en wij willen scholen stimuleren om ook zelf te kijken naar bestaande subsidiemogelijkheden om eventueel nog meer bewegingsonderwijs te bewerkstelligen.

Daarnaast moet er een doorgaande leerlijn zijn binnen onderwijs, opvang en meer kindcentra in Delft! Scholen spelen ook een grote rol om de gezonde leefstijl te promoten. Onafhankelijk Delft is voor gezonde scholen, wie niet!

Onafhankelijk Delft vindt dat schoolzwemmen terug moet komen in het curriculum. Nederland is een waterrijk land en leren zwemmen, voor elk kind, zou gewoon een vereiste moeten zijn. Immers, heeft elk kind recht op les, zo ook in leren zwemmen.

Tegen schoolverzuim moet hard worden ingezet. Dit, teneinde ervoor te zorgen, 6dat een jongere altijd een startkwalificatie haalt. Dit bevordert deelname in het arbeidsproces en dit voorkomt dat mensen buiten de maatschappij vallen.

 • Voor schoolzwemmen
 • Gelijke kansen en rechten voor iedereen
 • Voor een veilige leeromgeving voor iedereen
 • Meer bewegingsonderwijs op basisscholen gegeven door een vakleerkracht
 • Scholen moeten een gezonde levenssfeer promoten
 • Onafhankelijk Delft is tegen een islamitische basisschool vanwege het feit dat jongens en meisjes gescheiden les krijgen. Dit bevordert de integratie niet.

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Cultuur, sport en recreatie geven een belangrijke meerwaarde aan het woongenot in Delft. Na bezuinigingen en grote uitgaven op andere vlakken, wil Onafhankelijk Delft dat eerst wordt geïnvesteerd in onze eigen sectoren op dit gebied, alvorens weer megalomane projecten aan te trekken of te investeren in organisaties en bedrijven die gewoon draagkrachtig zijn. Het is tijd voor de Delftse inwoner, de Delftse sport – en sportverenigingen, de Delftse ondernemer en cultuur in Delft.

Onafhankelijk Delft draagt alle sport een warm hart toe. Sport is niet alleen verenigingssport maar ook bewegingsonderwijs, sporten in de buitenlucht en vergeet de combinatiefunctionarissen niet. Alle sport is belangrijk en moet voor alle doelgroepen en leeftijden betaalbaar en toegankelijk zijn in deze inclusieve samenleving. Ook voor mensen met een kleine beurs. Onafhankelijk Delft mist de visie: terug naar Delft sportstad en is niet voor lijmen maar voor bouwen. Daarom pleit Onafhankelijk Delft voor structureel meer geld voor deze tak, willen wij meer activiteiten om mensen gezond te houden en moet er betere sport op maat komen.

Nu er geen gehoor is gegeven aan de oplossingen die Onafhankelijk Delft heeft aangedragen om blauwalg in de Delftse hout tegen te gaan en prioriteit ontbreekt, kan er geen verkoeling in Delftse Hout worden gevonden in de zomer. Bovenaan onze prioriteitenlijst en, waar wij al jaren voor pleiten en strijden, staat: een (overdekt) buitenzwembad! Het wordt tijd dat Delft, dat chronisch last heeft van blauwalg, haar meer dan 100.000 inwoners afkoeling kan bieden. Bij het buitenzwembad moet ruimte zijn voor een ligweide.

Ook wil Onafhankelijk Delft het schoolzwemmen herintroduceren en zetten wij ons in voor skatepark: de Middenberm. Dit skatepark moet weer gaan floreren en een bakermat zijn voor het samenbrengen van verschillende culturen. Wij benadrukken het belang van het behoud en onderhoud van deze plek, staan voor een eventuele overdekking en erkennen de expertise van het beheer van de Middenberm.

De culturele sector verkeert in zwaar weer, omdat subsidies terugliepen, maar ook corona, dat velen de das om deed. Onafhankelijk Delft vindt dat draagkrachtige mensen geen aanspraak kunnen maken op zwaar gesubsidieerde kaartjes voor toneel en theatervoorstellingen en pleit voor het betalen naar draagkracht, zodat cultuur niet uit ons dagelijks leven verdwijnt en de minima hier ook van kunnen genieten, die zo’n kaartje al sowieso niet kunnen betalen. Wij willen inzetten dat cultuur altijd blijft! Wij vinden dat met “Delft Kennisstad” in het achterhoofd, de informatieve functie van het Dok, bibliotheek, niet uit het oog mag worden verloren.

Maar Delft heeft ook eigen cultuur. Zo wil Onafhankelijk Delft dat de vreugdevuren waar nu nog maar één locatie voor in aanmerking komt, opnieuw herzien wordt en niet verloren gaat. Daarom pleiten we voor een nog nader te bepalen plek waar, mits landelijke regelgeving dit toe laat, elk jaar toch een vreugdevuur gehouden kan worden. Wij steunen het uitsterfbeleid dan ook niet.
Carnaval moet te allen tijde worden gefaciliteerd. Het is geweldig dat Delft deze eigen cultuur heeft en deze moet de ruimte krijgen. De traditionele kermis moet ook de Markt blijven.

Een punt hoog op de agenda is het nachtleven van Delft. Dit nachtleven met kroegen, clubs en discotheken, zou kunnen worden gestimuleerd. Een goede communicatie tussen de gemeente en ondernemers is belangrijk en er moet ruimte worden geboden om Delft weer bruisend te maken en niet alleen voor studenten. Vroeger was er de Eland, de Bon Vivant, Speakers, Triangel, Alcatraz en talloze andere uitgaansgelegenheden. Voor studenten worden er veel feesten in eigen sociëteit gegeven. Echter, groeien de Delftse jongeren op in een slaperig stadje. Hierdoor wijken onze jongeren uit naar andere steden, om gebruik te maken van de uitgaansgelegenheden. Hier moet keihard verandering in komen. Dit zal het toeristische bezoekers, ook ten goede komen.

Om Delft bruisender te maken moeten er meer initiatief mogelijkheden komen, moeten creatievelingen meer kansen krijgen en moet de bureaucratie rondom aanvragen worden beperkt.

 • Het laten floreren van skatepark de middenberm
 • Meer uitgaansgelegenheden in Delft, discotheek
 • Een bruisender nachtleven
 • Creativiteit en initiatieven stimuleren

PRIVACY

Onafhankelijk Delft is dé partij die privacy en gegevensbescherming op de kaart heeft gezet in deze gemeente, na de belofte in het vorige verkiezingsprogramma. Hier zijn wij erg trots op. Na vier jaar hard op deze thematiek ingezet te hebben is eindelijk duidelijk, dat niet alleen intern binnen de gemeente zelf de informatiehuishouding en beveiliging van gegevens van inwoners op orde moet zijn, maar dat uw rechten als inwoner ook moeten worden meegenomen in het beleid. Zo wordt u gelukkig niet meer online op social media gevolgd met een account waaruit niet blijkt dat het om een gemeenteaccount gaat en wordt u ook niet meer bijgehouden in de Hovenpassage of in het winkelgebied in de binnenstad van Delft. Ook is erkend dat bestuurders nog aardig wat bijgebracht kan worden en waarbij het nieuwgekozen bestuur, hier dan straks beter in zal worden onderwezen.

Het is erg belangrijk dat uw gegevens bij een overheidsorganisatie in veilige handen zijn. Dat uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met externe partijen, zonder dat hier een wettelijke grondslag voor is en dat de overheid u goed en juist informeert, over wat er met uw gegevens wordt gedaan. Een gemeente dient dan ook transparant naar haar inwoners te zijn en persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks dat er stappen zijn gemaakt, blijft Onafhankelijk Delft hard inzetten op het veilig houden van uw gegevens (digitale veiligheid) en zien wij toe dat hierbij de wet door de gemeente Delft wordt nageleefd. Het blijft hiermee een belangrijk speerpunt. Wanneer er door de gemeente anders met uw gegevens om wordt gegaan dan mag, zullen wij hier dan ook meteen werk van maken.

 • Geen online monitoring met onduidelijke accounts
 • Opensource/Openstandaarden
 • Bewustwording creëren over privacy -en gegevensbeschermingswetgeving
 • Inzet op verwerkingsovereenkomsten zodat uw gegevens die met andere(externe) partijen worden uitgewisseld, worden beschermd
 • Online pesten tegen gaan
 • Dataminimalisatie, zodat er zo min mogelijk data van u wordt opgeslagen
 • Handhaving op bewaringstermijnen zodat uw data niet langer wordt bewaard dan nodig
 • Privacy en security by Design en by Default

DIERENWELZIJN

Het welzijn van dieren gaat ons en onze kiezers aan het hart zo horen wij. Dieren moeten beschermd worden. Wij zijn daarom tegen de uitbuiting en misbruik van dieren zoals broodfok en honden, dierengevechten of exploitatie. Tegen mishandeling en verwaarlozing moet hard worden opgetreden.

Huisdieren zijn betekenisvol voor veel mensen. Zo worden dieren beschouwd als kameraad en beste maatje, steun en toeverlaat. Daarom maakt Onafhankelijk Delft zich sterk om ook de huisdieren tegemoet te komen als het gaat om een eigen dierenambulance.

Ook wil Onafhankelijk Delft in het belang van dieren in de wateren van Delft, vooral bij de grachten met een hoge kant, meer taluds, zodat dieren makkelijker uit het water kunnen komen.

Onafhankelijk Delft is zeer begaan met Onze Wildopvang. Hier moeten meer structurele financiële middelen voor beschikbaar komen.

 • Onafhankelijk Delft is tegen hondenbelasting
 • Meer taluds in de grachten
 • Meer structureel financiële middelen voor de wildopvang
 • Onafhankelijk Delft wil een dierenambulance voor de gemeente Delft
 • Tegen mishandeling en verwaarlozing van dieren en de jacht op dieren
 • Het euthanaseren van dieren moet minimaal worden toegepast
 • Het dumpen van huisdieren kan tegengegaan worden, door de kosten van het wegbrengen naar een asiel te verlagen