Sociaal domein

Iedereen heeft gelijke kansen, maar ook rechten en plichten. Integratie verloopt via werk en scholing. Als je een uitkering krijgt kan je daar iets voor terug doen, als dit mogelijk is. Iedereen telt mee. Meer activiteiten en woningen voor Delftse senioren en jongeren. Onafhankelijk Delft zal al het mogelijke blijven doen voor mensen in nood.

Onafhankelijk Delft vindt dat als het aankomt op jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg, het Rijk financieel moet bijspringen om de zorg te waarborgen, wanneer deze in de knel dreigt te komen en om de kosten voor Delft dan te kunnen drukken. Zorgaanbieders moeten vooraf gecontroleerd worden, op de door hun gevraagde tarieven en declaraties. Een winstoogmerk van deze partijen streven wij niet na.

Het huiselijk geweld neemt hand over hand toe. Zeker nu met Corona, zijn er ook meer kinderen de dupe van. Onafhankelijk Delft wil dat de gemeente Delft deze groep in beeld heeft. Ook huiselijk geweld onder senioren komt voor. Onafhankelijk Delft vindt het van een treurigheid dat wij hier als gemeente, nog zo weinig over te weten komen. Het geweld tegen vrouwen is extreem. Wij hebben in de media kunnen lezen hoe vrouwen de dupe zijn van een soort van extremisme tegen hun welbevinden. De gemeente Delft moet echt een meldpunt mishandeling openen om de stand van zaken, goed in kaart te brengen.

Veel Delftenaren krijgen te maken met de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een zwaar financieel onderdeel in het sociaal domein. Delft huisvest relatief veel senioren, die begrijpelijkerwijs, veel gebruik maken van de WMO. De WMO voorziet, o.a., in hulpmiddelen. Ook hulp in de huishouding in de vorm van thuiszorg. Bezuinigen op de thuiszorg kan leiden tot eenzaamheid bij senioren en Onafhankelijk Delft vindt dat deze vorm van hulp, ten alle tijde, geborgd moet worden.

De buurt -en wijkcentra moeten weer terug naar de mensen uit de wijk. De besturen en vrijwilligers in de wijkcentra en buurthuizen moeten hun zeggenschap over het reilen en zeilen weer terugkrijgen. Zo houden we elkaar ook een op de hoogte van wat er in een wijk speelt en wat wij kunnen doen als escalatie dreigt. Maar ook de saamhorigheid terug in de wijk en vereenzaming tegengaan heeft dit als voordeel.

  • Onafhankelijk Delft wil mensen in de bijstand en schoolverlaters in de bijstand, inzetten voor werkzaamheden die de samenleving tegemoet komt
  • Eenzaamheid bestrijden
  • Vóór een preventieve PSA-test voor prostaatkanker vanaf 55 jaar
  • Vrijwilligers verdienen steun in de vorm van onkostenvergoedingen, een collectieve verzekering en in sommige gevallen professionele ondersteuning en vrijstelling van sollicitatieplicht
  • Er dient een seniorenvisie te komen, die richtinggevend is voor de invulling van het seniorenbeleid met aandacht voor eenzaamheid, thuiszorg en mantelzorgers. Ook is niet iedere inwoner digitaalvaardig. Hier moet meer rekening mee worden gehouden
  • Levensmiddelen die door omringende mensen worden bekostigd moeten niet doorbelast worden en gezien worden als inkomen
  • Jongerenhonken dienen in het weekend en elke avond open te zijn om hangjongeren in de wijk tegen te gaan. Jongeren moeten meer inspraak krijgen over activiteiten in hun wijk. De Border in Tanthof moet open blijven, hier wordt goed werk verricht
  • Huiselijk geweld moet beter in kaart worden gebracht
  • Meldpunt tegen geweld