Motie gedenkplek getroffenen Corona

De gemeenteraad van Delft bijeen op 15 juli 2021

Constaterende dat:

. Velen in Delft zijn getroffen door het Coronavirus en de uitwassen ervan

. Corona, enorme impact heeft op ons allen

. Corona, mensen niet alleen ziek heeft gemaakt, maar ook heeft geresulteerd in banen en bedrijfsverlies en de gevolgen hiervan

. Ook schoolgaanden en studerenden heeft getroffen

Overwegende dat:

. het verdriet groot is omdat, mensen geen afscheid van hun dierbaren konden nemen op de manier die zij graag hadden gewild

. getroffenen steun bieden in hun verdriet om verlies menselijk is

. een gedenkplek iets tastbaars is waar naartoe teruggegaan kan worden op gewenste momenten

Verzoekt het College:

Een gedenkplek in te richten in De Delftse Hout, op nader te bepalen plaats en in nader te bepalen vorm, alwaar mensen kunnen herdenken en hun verdriet de vrije loop kunnen laten.

en gaat over tot de orde van de dag

Jolanda Gaal

Onafhankelijk Delft