Persbericht

Delft blijft sturen op goede balans in studentenhuisvesting

Delft blijft inzetten op een goede balans in studentenhuisvesting. De gemeente doet dit door in te zetten op realisatie van 2.500 extra woningen voor studenten en het aanscherpen van de vergunning die zorgt dat de bestaande woningvoorraad niet kan worden omgezet in losse kamers. Op deze manier wil Delft de bestaande woningvoorraad zo mogelijk beschikbaar houden voor starters en gezinnen die willen kopen.

Een eigenaar die een woning in Delft wil opdelen tot drie of meer onzelfstandige kamers is sinds 2017 verplicht hiervoor een omzettingsvergunning aan te vragen. Dit geldt nu voor woningen met een WOZ-waarde boven € 265.000. Het college stelt voor om geen grens meer te hanteren en daarmee de gehele woningvoorraad beter te beschermen voor startende kopers. Hiermee voorkomt de gemeente dat er nog veel woningen in de bestaande woningvoorraad worden verkamerd. Delft wil dat deze schaarse woningen beschikbaar blijven voor starters en gezinnen die willen kopen.

Ook vergunning voor opdelen in appartementen

Delft wil ook sturen op het opdelen van woningen in appartementen, met eigen voorzieningen zoals keuken en toilet. Nu kunnen eigenaren een woning nog zonder veel beperkingen bouwkundig splitsen. Een gevolg is dat ook die woningen dan niet meer beschikbaar zijn voor (startende) gezinnen. Het college wil met de gemeenteraad bespreken om een nieuwe vergunning in te voeren, waardoor alleen grotere woningen kunnen worden verbouwd tot appartementen.

(Tijdelijke) huisvesting voor studenten

De verwachting is dat de TU Delft de komende jaren blijft groeien, en daarmee ook de vraag naar kamers. DUWO, de TU Delft en de gemeente Delft, hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot 2026 minimaal 2.500 studenteneenheden bij te bouwen om die groei op te kunnen vangen. Samen zijn grote en kleine locaties in de stad, op en rond de campus en in de regio in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar zowel tijdelijke als permanente studentenhuisvesting. De komende tijd worden de mogelijkheden van deze locaties in samenwerking met de eigenaren verkend, om projecten zo snel mogelijk in uitvoering te krijgen. In de regio zijn daarnaast afspraken gemaakt met de gemeente Schiedam over studentenhuisvesting in Schieveste. Ook met de gemeente Rijswijk worden gesprekken gevoerd.

Campagne om een student in huis te nemen

Een aanvullende manier om extra woonruimte voor studenten te creëren is het vergroten van het aantal particulieren die een kamer over hebben en deze verhuren aan een student. Dit kan een win-win opleveren doordat studenten die inwonen bij hospita’s ook een rol kunnen spelen bij het bestrijden van eenzaamheid onder vooral oudere Delftenaren. Met een campagne wil de gemeente Delftenaren die dat willen daarom aanmoedigen om een student in huis te nemen.

In gesprek

De gemeente wil verder in overleg met relevante partijen in de stad om samen de groei van studentenhuisvesting in goede banen te leiden. Na het gesprek met de gemeenteraad doet het college definitieve voorstellen om voor te leggen aan de raad.