Jaarverslag 2019 etc

Uit het Jaarverslag en commentaar

Algemene reserve bedraagd (incl rekening resultaat) circa 79 miljoen.
Van dit bedrag is 23 miljoen benodigd als weerbaarheidscapaciteit, voor de risico’s op basis van de laatste risico inventarisatie.
De concrete risicovertalingen, zijn nog niet mogelijk, zo lezen wij.
De stadsschuld is in 2019 11 miljoen lager dan in 2018.
Dit vinden wij goed om te weten, alhoewel wij beseffen dat er nog wel het een en ander zal gaan veranderen in de loop van het jaar ivm de “Corona getallen”.
Uitgangspunt is de structureel sluitende programma begroting 2019-2022
Wij hebben stappen hierin gelezen.
• bestuursprogramma 2018-2022
•de kaderbrief 2019, waar een aantal voor en nadelen in bestaande beleid is verwerkt
•najaarsrapportage 2019
Er is een overschot geprognostiseerd van 0,7 miljoen, ontstaan door nadelen in de baten en lasten (gemeentefonds,sociaal domein,overhead,BUIG,Werkse,Nieuw Delft en vooral ook als gevolg van reserve mutaties (sociaal domein), reiniging en riolering)

•Specifieke besluitvorming
Aparte begrotingswijzigingen zijn vastgesteld bij de september circulaire 2019
Dit is inclusief de meevaller bij de BUIG en bij het raadsvoorstel voor uitbreiding van parkeergebieden.
Dit komt nog ter sprake in de commissie.

•Jaarstukken 2019
Na de wijziging, laten de jaarstukken aanvullend, een voordeel zien van bijna 4.8 miljoen.
Dit voordeel is ontstaan door uit lagere baten (0,3 miljoen, lagere lasten (8,5 miljoen) en daarmee samenhangend, lagere onttrekkingen aan bestemmingsreserves (4,5 miljoen) en lagere stortingen in bestemmingsreserves (1,9 miljoen).
De onttrekkingen en stortingen zijn bedoeld voir gerealiseerde uitgaven en om middelen te reserveren voor toekomstige uutgaven.
•Lage baten zijn gerealiseerd voor OZB en reclame belasting (0,3 miljoen)

●Bij de armoede bestrijding lees ik dat er een voordeel is ontstaan door lagere kosten voor de schoolgeld regeling en de Delftpas, 0,2 miljoen
Weten wij de getallen al van de extra aanvragen, aangaande tablets voor scholieren, ivm de Corona crisis en thuis moesten werken?
●Ondersteuning en zorg nadeel 1 miljoen
Bij het gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid GOAB,nieuw rijkskader GOAB van kracht.
Het overgangsjaar zorgt voor een voordeel van 0,6 miljoen maar bij het sociaal domein, is een deel van de kosten in de exploitatie opgevangen en een deel van de kosten verschoven naar 2020 1,3 miljoen
●Bij de WMO zijn extra kosten gemaakt voor hulpmiddelen en dienstverlening
Ik lees dat het abonnementstarief hier mede, debet aan is 1,7 miljoen.
Voor de jeugdhulp, waar we tekort kwamen zijn declaraties betaald van voorgaande jaren, 1,8 miljoen en zijn de zorglasten WEDEROM, hoger uitgevallen.
●De aantrekkelijke stad en dit is Delft zeker, echter nu lees ik, dat bij museum Prinsenhof een nadeel is ontstaan door kunstaankopen, extra inzet voor ruimtelijke visie Prinsenhof/Agathaplein en extra salariskosten voor de tentoonstelling Pieter de Hoogh
Ik vind dit echt te gek voor woorden Wij willen de hand op de knip. Geen dure kunstaankopen meer en de visie had beter vooraf met Delftenaren besproken moeten worden ipv achteraf. Nu kost dit ons weer extra geld.
Ook snap ik niet waarom er niet meer vrijwilligers zijn aangetrokken?
●Dan lees ik nog over de bomen die gekapt moesten worden ivm de Spoorzone en herplaatsing.
Vorig jaar heb ik de wethouder gemeld dat er zeker 48 bomen, die net vers waren geplant, dood zijn gegaan langs de Spoorzone.
Ik heb in mijn mail verzocht dat deze bomen meer water moesten hebben.
Gebeurde niet waardoor de bomen zijn doodgegaan. Die bomen moesten er weer uit, nieuwe gehaald, weer erin..
Wat kost dit ons allemaal???
Ik mag hopen dat die bomen nu beter worden verzorgd.
●Openbare ruimte
Door extra groenonderhoud is een nadeel ontstaan van 0,3 miljoen.. ja dat begrijp ik.!!!
De kosten van schoonmaak openbare ruimte, zijn hoger door extra werk tijdens Oud en Nieuw en omdat er werkzaamheden zijn uitbesteed, die duurder zijn dan verwacht.

Ook hier komen wij op een verbeterpunt:
Elk jaar enorme hoeveelheid bladblazers. Zij blazen de straten schoon, echter dit laten zij dagen en soms weken liggen.
Logisch dat de hele zooi weer de straat op waait en dan begint het spelletje weer opnieuw.
Dit kan efficiënter voorzitter.
Vroeger ging het wagentje mee en ruimde meteen op. Waarom kan dit nu niet??
Tot zover, volgende week meer..
Jolanda Gaal