Onafhankelijk Delft: de Algemene beschouwingen van Delft 2023

Goede avond voorzitter, toehoorders en kijkers

Vanavond houden wij een verkort verhaal over de najaars rapportage en meerjarige begroting, dit omdat wij de volledige versie in de commissie Algemeen hebben voorgelezen in de vorige vergadering.

Allereerst voorzitter, wil Onafhankelijk Delft iedereen bedanken die aan deze uitgave heeft meegewerkt.

Dan Voorzitter,

Onafhankelijk Delft las de begroting met zwaar gemoed.
Eigenlijk is het altijd hetzelfde liedje met Delft.
En nu horen wij zelfs bij de armste gemeenten.

Onafhankelijk Delft is niet gelukkig met wat ons te wachten staat als stad, maar zeker niet met wat de inwoners weer te wachten staat.

Zo kunnen wij lezen dat de stad, boekhoudkundig, in structureel evenwicht is maar vooruitkijkend gaat bijna onze gehele algemene reserve eraan en als we niet meer geld van het rijk ontvangen en is het nog maar de vraag of we een kloppende begroting kunnen aanleveren.

Onafhankelijk Delft vindt het stoer dat er een statement wordt gemaakt naar het Rijk toe, (we gaan gewoon de min in zonder dat we weten of het op te lossen valt), maar ziet dit ten koste gaan van de inwoners van Delft die wederom met stijgende kosten te maken zullen krijgen. Nu al jaren en jaren opvolgend door soortgelijke coalitiepartijen aan het roer.

Ernstig is ook het feit dat het stadsbestuur nu al invulling heeft weten te geven aan de financiële situatie die zal heersen in een volgend bestuurstermijn, 2026.

Daarnaast vernamen wij dat de stadsschuld tussen de 300 en 350 miljoen is. Ook dit hebben we te danken aan toenmalige colleges bestaande uit: Stip, PvdA, Groen Links, D’66, CDA en VVD. De stadsschuld is dan wel gedaald maar alleen omdat de Eneco gelden zijn ingezet en die zijn niet onuitputbaar. Als wij straks geen geld meer hebben om de rente over deze schuld te betalen, zal de stadsschuld weer oplopen en gekeken naar deze meerjarige begroting ziet Onafhankelijk Delft alleen maar weer meer problematiek ontstaan. Want er is nog maar een bestedingsruimte uit de algemene reserve van zo’n 10 miljoen over!

Voor de rest van het geld zijn bestemmingen vastgelegd en beheersplannen, waar wij blijkbaar amper nog iets over te zeggen hebben met deze raad. Wat wordt er nu eigenlijk opgelost? Kunnen de taken straks nog wel worden uitgevoerd? Wat heeft het stadsbestuur te zeggen over de hoofdprijs die de inwoners straks weer kunnen gaan betalen? Maar nog steeds blauwalg in de grote Plas in de Delftse Hout en geen buitenzwembad, Wij hebben geen duidelijke aanwijsmogelijkheid naar openbare toiletten met goede toegankelijkheid voor gehandicapten met rolstoel.
Niet iedereen is digitaal vaardig en heeft de app Hoge Nood, geen huizen voor onze jongeren maar wel een brug van miljoenen en miljoenen. Waar zijn we hier in vredesnaam mee bezig?

Hoe reageert de wethouder er op dat er weer lastenverzwaring aan zit te komen en dat dit altijd en altijd maar het geval is. Wanneer is het plafond bereikt? Hoelang houdt de Delftenaar dit nog vol?

Graag een reactie van de wethouder.

Onze inwoners zijn en worden zoals gezegd ernstig gedupeerd. Geen lastenverlaging maar altijd maar verhogingen. Zij betalen de hoofdprijs om in deze stad te wonen, in dure koop of huurwoningen met hun volwassen kinderen die geen woning kunnen krijgen. Wanneer komt het stadsbestuur nou eens zelf met een oplossing voor deze problematiek? Waarom kan er voor mensen van buitenaf van alles worden gefaciliteerd maar is het te veel gevraagd om aan de bestaande inwoner/Delvenaar te denken en aan de Delftse jongeren. Waar blijven hun huizen?

Concreet wil Onafhankelijk Delft horen hoe het college in gaat zetten op woningen voor jongeren en starters uit Delft. Graag een reactie? En ja bij de Woonvisie komen wij hierop terug.

Vele inwoners hebben het moeilijk in deze tijd. De lage inkomens krijgen nog toeslagen maar de middeninkomens en zeker hen aan de onderkant hiervan, zij hebben het heel zwaar. Zij krijgen helemaal niets aan hulp maar moeten wel van alles betalen waar zij ook hard voor werken. Geen tandarts geen fysio. Terug in de tijd voorzitter. Maar er is wel geld voor Filmhuis Lumen of een Musical, die er maar niet van komt en waar geen Delvenaar geld voor heeft. Voelt u de pijn? Dat er nu anonieme geldschieters voor deze musical zich hebben aangediend, vinden wij uit den boze.
Waar komt dat geld van deze vandaan en waarmee us dit verdiend?
Wij willen transparantie in deze!

Wat gaat deze begroting de middeninkomens brengen anders dan lastenverzwaring? Graag een reactie?
Wij zagen ook een motie OZB voorbij komen..daar profiteren ook de hoge inkomens van… en die hebben het al heel goed.

Senioren maar ook digibeten moeten tegemoet worden gekomen in deze digitale wereld die voor velen veel te snel gaat daarom komt Onafhankelijk Delft met de motie:

Inlooploket

De motie spreekt voor zichzelf, Onafhankelijk Delft geeft gehoor aan de oproep van een grote groep inwoners die door het beleid van de gemeente Delft voor een spreekwoordelijk dichte deur komen te staan. Ook weten velen nog steeds niet wat het telefoonnummer van de gemeente Delft is. Steeds terugvallen op naasten is ook niet voor iedereen mogelijk.

Ook wil Onafhankelijk Delft aandacht besteden aan de doorstroming van ouderen naar een kleinere woning. Dit is door de gigantische stijgingen van kleine huur en koopwoningen haast niet te bewerkstelligen. Daarom Vraagt Onafhankelijk Delft het college:

Zijn jullie in gesprek met diverse instanties om een seniorencomplex te realiseren?
Zo nee, verneemt Onafhankelijk Delft graag van het college of er in gesprek kan worden getreden om te peilen of hier plannen voor bestaan en anders om een zaadje te planten. Voor die veel betalende inwoner mag er best wat gezelligheid terugkomen door samen met leeftijdsgenoten te wonen.

Graag een reactie gewenst.

Voorzitter

Onafhankelijk Delft las dat er 50.000 euro is gereserveerd voor een onderzoek naar de situatie van de grote Blauwalg Plas in de Delftse Hout. Wij vinden dat wij met dit bedrag, met een kluitje in het riet gestuurd worden of zo u wenst, het bos in.

Pappen en nathouden.

Zwemmen en recreëren in het bestemde seizoen is nog steeds niet goed mogelijk. Er is zelfs op voorgesorteerd want de kinderspeelvoorziening aan de Plas in de Delftse Hout is weggehaald.

Ernstig vindt Onafhankelijk Delft het dat er zo al jaren met de Plas en zo ook met inwoners wordt omgesprongen. Wederom wordt die groep getroffen die het toch al zwaar en moeilijk heeft. Met 50.000 euro maak je inderdaad een start maar met deze begroting kan er niets meer worden gerealiseerd. Daar steekt Onafhankelijk Delft een stokje voor in de motie:

Onderzoek blauwalg uitvoering geven,

waarin meer geld wordt gevraagd om na het onderzoek meteen te kunnen starten met de uitvoering van het opgebrachte onderzoek.
Alles voor de inwoner, voorzitter.

Voorzitter

In Delft is het dus niet zo goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. Zo zijn er te weinig parkeerplekken, verdwijnen er teveel bomen en deze deze lijken standaard het onderspit te delven. Dieren die of onbedoeld of ook door dierenmishandeling in de gracht belanden en weinig kans tot overleven hebben, willen wij helpen. Er moet een plan komen om een reserve op te bouwen om weer een diervriendelijke gemeente te zijn, nu er ook geen wildopvang meer is en gewonde vogels geen schijn van kans hebben in Delft.. Onafhankelijk Delft pleit voor Delft Diervriendelijke Gemeente. DDG! en dient de motie in: DDG zorgen voor morgen. De motie behelst:sparen tot inzet van diervriendelijkheid in Delft.

Voorzitter

En dan voor onze zeer gewaardeerde inwoners met een handicap of beperking.
Waarom mogen zij in Delft niet volwaardig meedoen? De buitensport toestellen zijn niet uitgerust voor mensen met een rolstoel of andere beperking, doen zij niet mee? Iemand met een fysieke beperking wil ook bewegen in de buitenlucht en gezellig contacten opdoen. Waarom is er niet aan deze groep mensen gedacht met het realiseren van de buitensportmogelijkheden?
Daarom dient Onafhankelijk Delft de motie in:
Buitensporttoestellen voor iedereen.

De buistensporttoestellen moeten ook gebruiksvriendelijk zijn voor mensen met een fysieke handicap dit kan betekenen dat sporttoestellen in de openbare ruimte moeten worden aangepast of worden aangevuld.

Voorzitter,

Er is toch wel enige onduidelijkheid als het gaat om wat een openbare WC’s in Delft. Niet elke horeca waar naar wordt verwezen in de app Hoge Nood, is ook meteen een openbare tiegankelijke WC. Daarnaast zijn er een beperkt aantal openbare WC’s. Voor iedereen die de app Hoge Nood niet Jan bedienen, is het onduidelijk waar je kan toiletteren en ook waar de openbare WC’s zich bevinden. Onafhankelijk Delft speelt hier op in met de motie:
Wegwijzer openbare wc.

Verder dient Onafhankelijk Delft nog de motie in:

Gemeente Delft in gesprek met TU aangaande gezamenlijke doelen EFRO gelden.

De EFRO (Europees fonds voor regionale ontwikkeling) subsidiegelden zouden met een gemeenschappelijk doel kunnen worden voorzien. Zelfs met omliggende partners.
Dan doet de TU Delft ook wat terug voor de gewone Delftse inwoner die best wel veel uithoudingsvermogen moet hebben wat het aantal studenten in Delft betreft.

*EU aanbesteding social return
openbaar
Onafhankelijk Delft kwam ons ter ore dat er zoiets bestaat als een social return.
Bij een Europese aanbesteding dient er een percentage sociaal return plaats te vinden. Wij hadden geen idee wat dit is en andere raadsleden wisten ook niet wat dit inhield. Van de ambtenaar vernamen wij dat dit onderwerp niet bijgehouden wordt bij de gemeente Delft.
In het kader van transparantie ziet Onafhankelijk Delft graag uitleg aan de raad. Wellicht is een motie wat zwaar, echter, waarom is ons hierover nooit geïnformeerd?

En dan voorzitter, een bloedheet hangijzer, want er werd vast al gedacht waar wil Onafhankelijk Delft al die moties van gaan betalen..

De Gelatinebrug.

Een nieuw te bouwen brug over de Schie van miljoenen euro’s.

Dit kan niet waar zijn!! Vindt u het ook al bizar in de oren klinken?

Een dramatische meerjarige begroting, bijna de hele reservepot verspild en dan een brug van miljoenen. Het is gewoon waanzin! Wat ons betreft een keihard nee tegen dit miljoenen kostende idee. Met elektrische wagentjes en drones, het is voor de buitenwereld een scoop maar voor de inwoner van Delft en buitensporig dure gewone brug.

Voorzitter Onafhankelijk Delft heeft een beter idee om een deel van dit geld te besteden. Wij laten ons niet piepelen aangaande het overdekbare buitenzwembad. Nu de pot leeg is zegt het bestuur vast: er kan nu geen zwembad komen want er is geen geld. Nou daar hebben wij van Onafhankelijk Delft direct iets op gevonden namelijk: weg brug en welkom overdekbaar buitenzwembad. Een zwembad voor het Delftse gezin, niet alleen voor de baantjestrekkers.

Eindelijk iets voor het volk dat zich zuur betaalt aan van alles en waar zij amper iets van terugzien. Het volk nu eindelijk eens op nummer 1!
Vandaar onze motie:
Een brug te ver is een zwembad dichtbij
Samen Sterk

Motie: betrouwbaar inlooploket
Ingediend door: Onafhankelijk Delft en D’66
Motie: Delft Diervriendelijke Gemeente
Ingediend door: Onafhankelijk Delft en D’66
Motie:Samen Sterk, ziek de verbindingmet Delft eb TU-DELFT
Ingediend door: Onafhankelijk Delft
Motie: Socual Return en transparantie
Ingediend door : Onafhankelijk Delft en STIP
Motie bewegwijzering naar gemeentelijke openbare WC’S
Ingediend door: Onafhankelijk Delft en D’66
Motie buitensport lokaties, aanpassen voor inclusief sporten.
Ingediend door: Onafhankelijk Delft
Motie: Een brug te ver, is een zwembad dichtbij
Ingediend door: Onafhankelijk Delft
Motie: Onderzoek Blauwalg uitvoering geven
Ingediend door: Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft
Fractievoorzitter
Jolanda Gaal

Verzonden vanaf Outlook voor Android